پمفلت اصول برقراری ارتباط موثر ورعایت حقوق گیرنده خدمت

پمفلت اصول برقراری ارتباط موثر ورعایت حقوق گیرنده خدمت

منشور حقوق بیمار
منشور حقوق کارکنان
اصول عمومی برقراری ارتباط موثر:
رسالت و چشم انداز و ارزش های بیمارستان:
اصول عمومی برقراری ارتباط موثر:
۱۰ اصل برقراری ارتباط موثر با بیمار

توضیحات بیشتر در تصاویر ذیل: