سیاست های کلان

سیاست های کلان بیمارستان خیریه امام هادی(ع)

 

  • فعالیت و ارائه خدمات یکپارچه با تبعیت از قوانین، ضوابط و ملاحظات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  • اولویت بخشی به رویکرد ایمنی در ارائه خدمت به کلیه مراجعین و بیماران از لحظه ورود در تمامی مراحل فرآیند مراقبت و درمان تا مرحله ترخیص

  • توجه ویژه به روحانیون،اقشار ضعیف و کم درآمد هم راستا با ارزش های والای موسسه خیریه

  • توجه به ابعاد فراگیر کیفیت به نحو موثر و مستمر در تمام عرصه های ارائه خدمت با محوریت بیمار و خانواده وی

  • مدیریت منابع انسانی سازمان به نحوی که منتج به توانمند سازی، رضایتمندی و بهره وری کارکنان گردد

  • کارایی و اثربخشی بهینه منابع ساختاری و تجهیزاتی

  • حفظ و گسترش تعامل مثبت و سازنده با کلیه ذینفعان، ارگان های بالا دستی، سازمان های همکار و حامی خصوصاً خیرین حوزه سلامت، به منظور استمرارمراقبت مطلوب