سياست هاي كلان

سياست هاي كلان بيمارستان خیریه امام هادی(ع)

 

  • فعاليت و ارائه خدمات يكپارچه با تبعيت از قوانين، ضوابط و ملاحظات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

  • اولويت بخشي به رويكرد ايمني در ارائه خدمت به كليه مراجعين و بيماران از لحظه ورود در تمامي مراحل فرآيند مراقبت و درمان تا مرحله ترخيص

  • توجه ويژه به روحانیون،اقشار ضعيف و كم درآمد هم راستا با ارزش هاي والاي موسسه خيريه

  • توجه به ابعاد فراگير كيفيت به نحو موثر و مستمر در تمام عرصه هاي ارائه خدمت با محوريت بيمار و خانواده وي

  • مديريت منابع انساني سازمان به نحوي كه منتج به توانمند سازي، رضايتمندي و بهره وري كاركنان گردد

  • كارايي و اثربخشي بهينه منابع ساختاري و تجهيزاتي

  • حفظ و گسترش تعامل مثبت و سازنده با كليه ذينفعان، ارگان هاي بالا دستي، سازمان هاي همكار و حامي خصوصاً خيرين حوزه سلامت، به منظور استمرارمراقبت مطلوب