قراردادهای کلاس های ورزشی برای کارکنان

قراردادهای لازم جهت برگزاری کلاس های ورزشی برای کارکنان و خانوادهای محترم ایشان
۱)قرارداد پارک ساحلی آفتاب که تا تاریخ ۱۱/۱۱/۹۵ثبت نام می گردد
۲)قرارداد سالن ورزشی سر پوشیده (در دست اقدام)