پمفلت سرطان

سرطان

جسم انسان از ملیونها سلول تشکیل شده است که در کنار هم ،بافتهایی مانند ماهبچه ها ،استخوان و پوست را می سازند.اغلب سلول های طبیعی بدن در پاسخ به تحریکاتی که از داخل وخارج بدن به آن ها وارد میشود ، رشد و تولید مثل می کنند و در نهایت می میرند.

اگر این فرایند در مسیر تعادل و صحیح  خود اتفاق بیفتد،بدن سالم می ماند و عملکرد طبیعی خود را حفظ می کند. اما مشکلات ، زمانی شروع میشود که یک سلول طبیعی دچار جهش و یا تغییر شده و به سلول سرطانی تبدیل می شود.

توضحیحات بیشتر در پمفلت ذیل