زایشگاه

مسئول بخش: سرکار خانم فداکار

 

فعالیتهای این بخش:

۱- کنترل FHR و انقباض

۲- کنترل مرحله اول ، دوم و سوم زایمان

۳- انجام زایمان

۴- آماده کردن بیمار برای سزارین

شاخص های بخش:

۱- کاهش سزارین

۲- کاهش اپی زیاتومی

۳- کاهش الگمنت

۴- کاهش اینداکشن

مهمترین فعالیت ها این واحد:

انجام زایمان طبیعی و تشخیص به موقع جهت انجام سزارین

توضیحاتی درباره بخش:

در این بخش از ۳ اتاق جهت کنترل مادران حامله استفاده و از ۲ اتاق جهت زایمان استفاده می شود.

موقعیت فیزیکی : طبقه دوم  بیمارستان

این بخش همه روزه با متخصص زنان زایمان ،پزشک بیهوشی ، مسئول فنی و ماماهایی مجرب آماده به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمت رسانی است.

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۲ داخلی ۲۳۵

تعداد تخت ها و پرسنل:

این بخش دارای ۱۴ تخت فعال

۱۷ پرسنل مامایی ، ۴ تنظیف و ۹ کمک بهیار است

 

 

زایشگاه بیمارستان امام هادی مشهد