اورژانس

معرفی بخش اورژانس

اورژانس بیمارستان امام هادی (ع) در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است که شامل استیشن پرستاری و پذیرش و cpr  است در این اتاق پذیرش بیماران اعم از سرپایی و بستری اورژانسی انجام می شود و cpr  نیز انجام می شود.

تجهیزات و ملزومات این بخش شامل ترالی اورژانس کپسول اکسیژن پرتابل دستگاه الکتروشک و ساکشن دستگاه الکتروکاردیوگراف ،تخت cpr ونتیلاتور ،تخت cpr  و ست جراحی و کمد جهت ملزومات اورژانس و باقی لوازم است.

از قسمتهای دیگر بخش اورژانس ترِیاژ و اتاق درمان است که دو تخت بستری و تخت تزریق و تخت نوار قلب در این اتاق موجود است بستری موقت بیماران در این اتاق انجام می شود.

در این اتاق دو قفسه دارویی و یک قفسه داروهای آنتی دوت و پرخطر و ترالی باغان و ترالی تزریق وجود دارد.

طرح انتباق در این بیمارستان اجرا می شود و کلیه کارهای بیماران مرد توسط آقایان انجام می شود.

قسمت پذیرش و درمان آقایان در قسمت اورژانس آقایان انجام میشود، که مدیریت و سرپرستی این قسمت نیز با اورژانس است.

ملزومات و تجهیزات این قسمت شامل ساکشن الکتروکاردیوگرافی کپسول اکسیژن پرتابل و کیف احیاء و ترالی پانسمان و تزریق و دیگر لوازم ضروری برای کلیه کارهای درمانی اورژانس است.

اتاق عمل سرپایی از دیگر قسمت هایی است که تحت سرپرستی بخش اورژانس در طبقه همکف فعالیت می نماید در این اتاق دو تخت/ کپسول اکسیژن/ چراغ سیالیتیک / یک قفسه (دارو و لوازم مورد نیاز جراحی صغیر )وجود دارد.

از دیگر قسمتهای بخش اورژانس می توان به اتاق پزشک اشاره کرد که شامل تخت معاینه /لوازم معاینه و  فشار سنج وگوشی می باشد .

شیفت کاری

پزشکان: چهار پزشک در چهار شیفت در بخش اورژانس مشغول فعالیت می باشند .

۷الی۱۳/۳۰ و۱۳/۳۰الی۱۸ و۱۸الی ۲۱ و۲۱ الی۷ صبح روز بعدکه غیر از بیماران اورژانسی کلیه بیماران با مشکلات سر پایی را ویزیت می نمایند.

دو پرستار و هفت بهیار در بخش اورژانس در قسمت بانوان و آقایان فعالیت می نمایند و در سه شیفت مشغول کارند ۱۳-۷ و۱۹-۱۳و ۷-۱۹

طرح انطباق در این بیمارستان اجرای شده است کلیه کارهای آقایان توسط پرسنل بهیار آقا  بخش انجام می شود.

کمک بهیار بخش نیز در دو شیفت ۱۳الی ۷ و۱۹الی ۱۳ مشغول کارند.

شیفت خدمه اورژانس نیز۱۹-۷ است.