ارولوژی

متخصص کلیه و مجاری ادراری: خانم دکتر کاشانی

 

موقعیت فیزیکی : طبقه اول بیمارستان, سمت چپ ،درمانگاه تخصصی

روزهای شنبه ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۲ داخلی ۲۸۳