آزمایشگاه

آزمایشگاه بیمارستان به مساحت ۱۲۰ متر درانتهای سمت راست طبقه منهای یک با دو ورودی در سمت چپ و راست سالن واقع شده  که شامل پذیرش، نمونه گیری خواهران، برادران و ورودی بخش های آزمایشگاه می باشد.

در ابتدای سالن ورودی، اتاق چشم شوی و  ورودی  بخش های آزمایشگاه و در انتهای سالن اتاق شستشو واقع شده است.

ورودی سمت چپ  آزمایشگاه شامل: اتاق میکروب شناسی، اتاق  پاتولوژی، سالن آزمایشگاه که شامل بخشهای بیوشیمی هماتولوژی هورمون شناسی، ایمنولوژی، سرولوژی می باشد.

ساعت کاری بخش:

آزمایشگاه در سه شیفت کاری صبح از ساعت (۷-۱۳)، عصراز ساعت  (۱۳-۱۹) و شب از ساعت (۱۹-۷) فعال بوده و در شیفت شب و تعطیلات  به صورت آزمایشگاه اورژانس آماده خدمات به بیماران بیمارستان و سرپایی می باشد.

مسئول فنی: خانم دکتر نوقانی

سوپروایزر: خانم زحمتکش

شماره تماس :۳۳۶۸۲۶۷۱ ، بخش پذیرش آزمایشگاه داخلی ۲۹۵، و بخش فنی داخلی ۲۹۸

lab3


گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی در بخش های بیوشیمی,خونشناسی,باکتری شناسی, سرولوژی و ایمونولوژی,انگل شناسی و ایمونوهماتولوژی توسط انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

lab-crt1


گواهی نامه تایید آزمایشگاه بیمارستان خیریه امام هادی (ع) توسط انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

lab-crt2