بیناسنجی

بینا سنجی: آقای ترابی

 

*تعیین شماره عینک*

موقعیت فیزیکی : طبقه اول بیمارستان, سمت چپ ،درمانگاه تخصصی

روزهای سه شنبه ساعت ۱۶ الی ۱۷

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۲ داخلی ۲۸۳