رادیولوژی

مسئول بخش: سرکار خانم کاشفی

 

فعالیتهای این بخش:

انجام کلیه گرافی های ساده و تخصصی (رنگی)

گرافی های ساده شامل : تصویربرداری از اندام ها,دست، پا ، قفسه سینه و …

گرافی های تخصصی شامل: تصویربرداری از کلیه های ،هیستروسالپنگوگرافی ،رحم، مثاله، مری، معده، اثنی عشر، روده بزرگ روده کوچک و …

شاخص ها:

پرسنل رادیولوژی هر دو ماه از نظر جذب اشعه ایکس بررسی می شوند.

مهمترین فعالیت:

انجام رادیوگرافی های رنگی یا تخصصی که بیشترین مراجعین جهت گرافی رنگی هستند.

توضیحاتی در مورد بخش:

بخش رادیولوژی شامل دستگاه رادیولوژی آنالوگ و ماموگرافی آنالوگ می باشدو یک دستگاه رادیولوژی پرتابل که در بخش NICU می باشد.

موقعیت فیزیکی :

این بخش در طبقه منهای یک بیمارستان, سمت چپ ،قسمت رادیولوژی واقع شده است.

این بخش همه روزه از ساعت ۷ الی ۱۹ فعال می باشد.

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۲ داخلی ۲۹۷

 

sono