ارزش های بیمارستان

  • جلب رضایت خداوند متعال
  • توجه به ایمنی بیمار و جلب رضایت بیمار( بیمارمحوری)
  • اعتقاد به هویت و کرامت انسانی
  • رعایت منشور حقوق بیمار
  • رعایت عدالت
  • دوستدار محیط زیست
  • شایسته سالاری با بکارگیری و تشویق نیروهای متخصص و متعهد
  • مشارکت کارکنان در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها