ارزش های بیمارستان

  • جلب رضایت خداوند متعال
  • توجه به ايمني بيمار و جلب رضايت بيمار( بيمارمحوري)
  • اعتقاد به هويت و كرامت انساني
  • رعايت منشور حقوق بيمار
  • رعايت عدالت
  • دوستدار محيط زيست
  • شایسته سالاری با بکارگیری و تشویق نیروهای متخصص و متعهد
  • مشارکت کارکنان در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها