اهداف برنامه استراتژیک

عوامل حیاتي موفقیت:

توجه به مدیریت درآمدها و هزینه ها

فراهم كردن زیرساخت ها

تقویت انگیزه پرسنل و پزشکان

برنامه ریزی و پایشعملکرد

آموزش و استانداردسازی

 

اهداف سازمان:

توسعه و بازسازی فضاهای فیزیکي

ارتقاء سطح کیفیت خدمات

مدیریت درآمدها و هزینه ها

حفظ و ارتقاء سامت و ایمني بیمار

پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشي و حاکمیت بالیني

پیاده سازی طرح تحول نظام سامت

پیاده سازی طرح تحول سیستم اداری

ارتقای فرایند تعامل با گیرندگان خدمت ,همراهان و جامعه

توسعه زمینه های ارائه خدمات درماني در سطوح ملي و بین المللي برنامه استراتژیک بیمارستان خیریه امام هادی علیه الصوة والسلام