اهداف برنامه استراتژیک

عوامل حیاتی موفقیت:

توجه به مدیریت درآمدها و هزینه ها

فراهم کردن زیرساخت ها

تقویت انگیزه پرسنل و پزشکان

برنامه ریزی و پایشعملکرد

آموزش و استانداردسازی

 

اهداف سازمان:

توسعه و بازسازی فضاهای فیزیکی

ارتقاء سطح کیفیت خدمات

مدیریت درآمدها و هزینه ها

حفظ و ارتقاء سامت و ایمنی بیمار

پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی

پیاده سازی طرح تحول نظام سامت

پیاده سازی طرح تحول سیستم اداری

ارتقای فرایند تعامل با گیرندگان خدمت ,همراهان و جامعه

توسعه زمینه های ارائه خدمات درمانی در سطوح ملی و بین المللی برنامه استراتژیک بیمارستان خیریه امام هادی علیه الصوه والسلام