چشم انداز بیمارستان

چشم انداز:

ما بر آنیم تا سال ۹۷ با تکیه بر بهبود مستمر کیفیت و تضمین ایمنی بیمار به عنوان برترین بیمارستان عمومی در شهرستان مشهد مطرح شویم.