کمیته ها بیمارستان

به منظور تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیت های بیمارستانی و ایجاد زمینه مشارکت فعال همه کارکنان ،کمیته های بیمارستانی تشکیل می شود . کمیته های بیمارستانی می تواند در سه حوزه خدمات بالینی ,اداری و خدمات آموزش تشکیل شود.

 

  اهداف کمیته های بیمارستانی

 هدف اصلی :  کنترل و تضمین کیفیت در تمام فعالیت های بیمارستان

اهداف فرعی :

  • کنترل کیفیت فعالیت ها به ویژه فعالیت های درمانی بیمارستان
  • تامین و تضمین خدمات شبانه روزی اورژانس در همه شرایط
  • تامین و تضمین آمادگی ارائه خدمات در حوادث غیرمترقبه
  • نظارت بر مراعات موازین شرعی و اخلاق پزشکی در کلیه شرایط و در کلیه خدمات بیمارستانی
  • برقراری نظام و عملکرد موثرسیستم صحیح اطلاع رسانی گزارش دهی و پیگیری روند مرگ و میر و عوارض کنترل عفونت بیمارستانی
  • رسیدگی امور تغذیه , لنژری

اثربخشی کمیته ها :

کمیته های بیمارستانی زمانی موفق خواهند بود که به طور رسمی توسط مدیر برنامه ریزی و سازمان دهی  در این زمینه صورت گیرد.مدیر باید فردی را به عنوان مسئول کمیته های بیمارستانی با مشارکت دفتر بهبود کیفیت تعیین کند.

وظایف این فرد عبارت است از :

۱-تهیه فایل خصوصی برای هریک از کمیته های بیمارستانی براساس جدول زمانی تعیین شده

۲-پیگیری به منظور تشکیل به موقع کمیته های بیمارستانی براساس جدول زمانی تعیین شده

۳-تهیه و ارسال دعوتنامه برای اعضای هریک از کمیته ها

۴-دریافت صورت جلسه کمیته ها به منظور تایپ و در نهایت تایید صورت جلسه توسط اعضای کمیته

۵-ارائه گزارش به بهبود کیفیت

درپایان هرجلسه باید کارهای اجرایی , فرد مجری و زمان تعیین شده و برای اجرای آنها مشخص شود . دبیرکمیته مسئول پیگیری اجرای کارهای مربوطه است .

 

برای اثر بخشی کمیته ها توجه به این نکات ضروری است :

۱-هدف : آیا اهداف و وظایف کمیته ها به طور واضح مشخص شده است ؟

۲-نیاز: آیا کمیته بهترین وسیله برای دستیابی به اهداف تعیین شده است یا اینکه تشکیل یک جلسه ساده با تعداد کمی اعضا به تنهایی کافی است .

۳-اندازه :آیا تعداد اعضا کمیته مناسب است یا نیاز به بهره گیری تعداد بیشتری از اعضا است ؟

۴- زمان : آیا زمان تشکیل کمیته مناسب است و با فعالیت های اعضا در تعارض نیست ؟ بهتر است زمان کمیته به طور ثابت تعیین شود و حتی الامکان کمترین تداخل را با فعالیت های تخصصی اعضا داشته باشد.

۵- اعضاء : آیا اعضا از نظر کمی و کیفی مناسب با کمیته ها هستند ؟ آیا اعضا قابلیت تفکر گروهی و انتقادی را دارند ؟

۶-موضوع : آیا موضوع جلسه با بحث و تبادل نظر گروهی قابل بررسی است ؟ آیا دستور جلسه چند روز قبل به اعضا تحویل داده می شود؟ آیا رئیس جلسه برای بیان موضوع آموزش کافی را دریافت کرده است

۷-رئیس کمیته : موفقیت کمیته تا اندازه زیادی به مهارت رئیس آن بستگی دارد رئیس جلسه باید اعضارا به مشارکت در بحث تشویق کند و از بخش های انحرافی جلوگیری کند. روش های تصمیم گیری گروهی مانند : روش داخلی و طوفان مغزی در بیان موضوع بحث پیرامون آن و بررسی و اخذ تصمیمات نهایی مفید است

۸- صورت جلسه : در پایان هرجلسه باید صورت جلسه ای تنظیم و به تایید اعضاء برسد تصمیماتی که در جلسه ای اتخاذ شده است . باید در صورت جلسه قید شود. افراد مسئول  اجرا وزمان به انجام رسانیدن اجرای تصمیمات باید در صورت جلسه مشخص شود