کمیته اجرایی

آیین نامه داخلی کمیته اجرایی

 • حضور حداقل یک مسئول فنی در جلسات الزامی است .
 • کمیته اجرایی در بیمارستان به عنوان رابط بین هیات مدیره و کارکنان عمل می کند.
 • حضور ریاست بیمارستان به عنوان رئیس این کمیته در جلسات الزامی است و ایشان در این کمیته عضو علل بدل ندارند.
 • الزامیست کلیه ی بخش نامه های دریافتی ماهیانه بیمارستان در جلسات این کمیته مطرح شود.
 • در خصوص این کمیته باید هر ماه یکبار جلسات برگزار گردد.

 اعضای ثابت و اصلی کمیته و ( اعضای علی البدل) :

 • دبیر هیئت مدیره :جناب آقای سیروس
 • رئیس بیمارستان : جناب آقای دکتر همتی مقدم ” رئیس جلسه “
 • مسئول فنی بیمارستان : جناب آقای دکتر همتی مقدم ، سرکار خانم دکتر حقیقی
 • مدیر خدمات پرستاری : سرکار خانم کیانی
 • معاون بیمارستان : جناب آقای شجاعیان
 • مسئول واحد بهبود کیفیت و رابط ارزشیابی بیمارستان : خانم کوهستانی – آقای رضایی
 • معاون آموزشی یا سوپر وایزر آموزشی : سرکار بخیت
 • مسئول بهبود کیفیت و رابط ارزشیابی : جناب آقای رضایی “دبیرکمیته”
 • مسئول فناوری اطلاعات : جناب آقای مدنی ( آقای هاشمی )

اهداف کمیته :

 • ایمنی بیمار
 • ارتقای مستمر کیفیت

 شرح وظایف کمیته :

 • تدوین و مشارکت برنامه ریزی استراتژیک مطابق اصول اعتبار بخشی
 • تجزیه و تحلیلی فعالیت های بالینی بیمارستان
 • حمایت و پشتیبانی از کارکنان
 • هماهنگی بین بخشی در بیمارستان
 • اخذ و بررسی گزارش های سایر کارکنان و ابلاغ به هیات مدیره
 • مسئولیت در مقابل هیات مدیره
 • بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان ( حداقل سالانه )
 • نشر بیانیه رسالت بیمارستان در تمامی قسمت ها به نحوی که تمام کارکنان از آن آگاهی داشته باشند.
 • تعیین ایمنی بیمار و ارتقای مستمر کیفیت به عنوان اولویت های استراتژیک بیمارستان و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه عملیاتی در کل بیمارستان
 • تخصیص منابع به بخش ها و واحدها به منظور دست یابی به اهداف استراتژیک سازمان
 • نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی مناسب در کل بیمارستان برای بهبود کیفیت و ایمنی بیمار و دست یابی به اهداف استراتژیک بیمارستان
 • مشارکت در تدوین برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
 • نظارت بر تعیین و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد و انجام اقدامات اصلاحی بر اساس آن ها در تمامی بخش ها و واحدهای بیمارستان از جمله واحد های برون سپاری شده
 • کسب اطمینان از اقدامات لازم درخصوص گزارش های ارزیابی و یا سازمان های قانون گذار از جمله اعتبار بخشی
 • انتصاب یکی از مدیران میا نی بیمارستان به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار و مدیریت خطر
 • انتصاب یکی از کارکنان با اختیارات مناسب به عنوان مسئول و پاسخ گوی برنامه ایمنی بیمار در بیمارستان
 • بازدید منظم مدیریتی به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار شناسایی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت ارتقای فرصت ها
 • توجیه اعضای جدید تیم مدیریت اجرایی مطابق برنامه ن
 • توجیهی مستند صورت می گیرد

 

توالی برگزاری کمیته :

 • این کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه دهد و مستندات آن در دفتر بهبود کیفیت و نیز نزد دبیر کمیته نگهداری گردد.