کمیته اخلاق پزشکی

آیین نامه داخلی کمیته اخلاق پزشکی

 • حضور نماینده ی فرهنگی بیمارستان در جلسات الزامی است .
 • این کمیته به منظور ترویج ضوابط اخلاقی در موارد بالینی و کاهش تخلفات پزشکی و احترام به حقوق بیمار تشکیل می شود.
 • توجه به میزان رضایت گیرنده ی خدمت در موارد مطروحه الزامی است.
 • رعایت امنیت و حفظ حریم بیماران و کارکنان در هر طرح صورت پذیرد.

 

اعضای ثابت و اصلی کمیته و( اعضای علی البدل):

 • دبیرهیئت مدیره :جناب آقای سیروس
 • رئیس بیمارستان : جناب آقای دکتر همتی مقدم
 • مدیر خدمات پرستاری : سرکار خانم کیانی
 • معاون بیمارستان : جناب آقای شجاعیان
 • مسئول واحد بهبود کیفیت و رابط ارزشیابی بیمارستان : خانم کوهستانی آقای رضایی
 • معاون آموزشی یا سوپروایزر آموزشی : خانم  آل بخیت
 • تعدادی از روسای بخش های اصلی بیمارستان به فراخور بحث
 • چند نفر از پزشکان معتمد و پیشکسوت بیمارستان : جناب آقای دکتر  همتی ، سرکار خانم دکتر حقیقی
 • نماینده انجمن اسلامی یا نماینده فرهنگی بیمارستان : خانم  ولی پور” دبیر کمیته ” و کارشناس مامایی

 

 

اهداف کمیته :

 • رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی تمام کادر بیمارستانی
 • ارتقاء سطح اخلاق اسلامی و انسانی در بیمارستان
 • ارتقاء رعایت حقوق انسانی بین کلیه ی اغشار اعم از کارمندان بیمارستان و ارباب رجوع
 • حفظ ارزشهای اسلامی در مراحل روند درمان.
 • تقویت ارتباط و همکاری مناسب بین بخش های بیمارستانی
 • حفظ ، دفاع و مراقبت از جان ، مال و ناموس کلیه گیرندگان خدمت

 

شرح وظایف کمیته:

 • اجرای استانداردهای حقوق گیرندگان خدمت
 • نظارت برحسن اجرای اخلاق پزشکی در بیمارستان
 • نظارت براجرایی شدن حقوق بیمار
 • تدوین سیاست های ویژه در زمینه های پزشکی و بالینی به منظور رعایت حریم خصوصی بیمار
 • اجرای آیین نامه انطباق
 • فراهم نمودن تسهیلات احکام شرعی و احیای فریضه نماز
 • اعتلای سطح اخلاق اسلامی وانسانی در سطح کارکنان
 • ارائه رهیافت های لازم در زمینه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی و امکانات تشخیصی درمانی منطبق بر موازین شرع مقدس
 • هماهنگی فعالیت کانون مذهبی بیمارستان در برگزاری مناسبتهای اسلامی وترویج شعائر اسلامی در محیط بیمارستان
 • پیاده سازی نظام کارآمد رسیدگی به شکایات و ارزیابی گیرندگان خدمت
 • هماهنگی و پیگیری اجرای استاندارد های حقوق گیرنده خدمت را انجام می دهد

توالی برگزاری کمیته :

این کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه دهد و مستندات آن در دفتر بهبود کیفیت و نیز نزد دبیر کمیته نگهداری گردد .

توضیح : این کمیته جایگزین کمیته پاسداری و مراقبت از ارزشهای متعالی ، کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی در ضوابط فعلی ارزشیابی می گردد