کمیته اورژانس

آیین نامه داخلی کمیته اورژانس بیمارستانی :

 

 • حضور پزشک اورژانس در این جلسات الزامی می باشد.
 • وجود مسئولین بخش اورژانس, درمانگاه, NICUدراین جلسات الزامی می باشد.

اعضای ثابت و اصلی کمیته و(اعضای علی ا لبدل):

 • دبیرهیئت مدیره :جناب آقای سیروس
 • رئیس و مدیر بیمارستان : جناب آقای دکتر همتی
 • مدیر خدمات پرستاری : سرکار خانم کیانی   
 • معاون بیمارستان: جناب اقای شجاعیان
 • مسئول فنی بیمارستان و رئیس گروه بحران : جنای آقای دکتر همتی “رئیس جلسه”
 • مسئول فنی بیمارستان: خانم دکتر حقیقی آقای دکتر همتی
 • مسئول واحد بهبود کیفیت و رابط ارزشیابی بیمارستان : سرکار خانم کوهستانی- آقای  رضایی
 • معاون آموزشی یا سوپروایزر آموزشی : سرکارخانم  آل بخیت
 • تعدادی از مسئولین بخش ها :
 • مسئول اورژانس : سرکارخانم  جعفری
 • مسئول درمانگاه زایشگاه : سرکارخانم  اعظم معادی
 • سرپرستار NICU: سرکارخانم  غلامی
 • سرپرستار بخش اورژانس :سرکار خانم  جعفری ” دبیر کمیته “
 • مسئول امور حراستی یا انتظامات بیمارستان : جناب آقای  دارابی  

 

اهداف کمیته :

 •  رسیدگی و ارائه خدمات درمانی و پزشکی با توجه به الویت بیماران
 • حدت بیماری و تسهیلات مورد نیاز
 • ارتقاء سلامتی و ایمنی بیمار

شرح وظایف کمیته:

 

 • اجرای استانداردهای اورژانس
 • تدوین پروتکل های بستری کردن بیماران
 • تدوین پروتکل های تعیین تکلیف بیماران و نظارت برحسن اجرای ان ها
 • بررسی شاخص های اورژانس هماهنگی و بستر سازی مناسب برای اجرای تریاژ بیمارستانی
 • پیش بینی فضای فیزیکی مناسب برای اجرای تریاژ و پیگیری و آماده سازی آن
 • تعیین نحوه ثبت اطلاعات توسط پرستار اورژانس یا مامای درمانگاه هماهنگی و نظارت کامل برنحوه ی اجرای تریاژ از طریق ارزیابی منظم

 

توالی برگزاری کمیته :

کمیته تریاژ هرماه و تعیین تکلیف سه ماه یکبار برگزار خواهد شد.