کمیته ایمنی مادر و نوزاد و ترویج با شیر مادر

آیین نامه داخلی کمیته ایمنی مادر و نوزاد و ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر

 • حضور مسئول گروه نوزادان و زنان در جلسات الزامی است.
 • تلاش جهت ترویج استفاده از شیرمادر و عدم مصرف شیرخشک در جلسات انجام گیرد.
 • تلاش جهت کاهش استفاده از پستانک و شیشه انجام پذیرد.
 • برگزاری کلاس های آموزشی مرتبط برای کارکنان و گیرنده ی خدمت در جلسات تصویب گردد.

اعضای ثابت و اصلی کمیته واعضای علی ا لبدل

 • دبیرهیئت مدیره :جناب آقای سیروس
 • رئیس و مدیر بیمارستان : جناب آقای دکتر همتی مقدم
 • مدیر خدمات پرستاری : سرکار خانم کیانی     
 • معاون بیمارستان: جناب اقای شجاعیان
 • مسئول گروه زنان : سرکار خانم دکتر  آمالی ” رئیس جلسه ترویج زایمان طبیعی “
 • مسئول فنی بیمارستان : سرکار خانم دکتر حقیقی,جناب اقای دکتر  همتی
 • مسئول گروه نوزادان : جناب آقای دکتر  سعیدی ” رئیس جلسه تغذیه با شیرمادر”
 • مسئول و دبیر کمیته شیر مادر : سرکار خانم  بهشتی (کارشناس مامایی و پرسنل بخشNICU)
 • مسئول و دبیر کمیته ترویج زایمان طبیعی : سرکار خانم  توزنده (کارشناس مامایی )
 • مسئول واحد بهبود کیفیت و رابط ارزشیابی بیمارستان : خانم کوهستانی آقای رضایی
 • معاون آموزشی یا سوپروایزر آموزشی : خانم  آل بخیت
 • مسئولین بخش های مرتبط زنان و نوزادان : خانم  ذبیحی خانم  آتشی- خانم  فداکار- خانم  محمدی خانم  غلامی خانم  اعظم معادی

 

 

 اهداف کمیته :

 ارتقاء سطح علمی کارکنان و مراجعه کنندگان در خصوص شیرمادر

 • شیردهی راحت و صحیح مادران
 • کمک به تحکیم نظام خانواده و تربیت فرزندان
 • جلوگیری از کاهش عوارض و مشکلات زایمانی

شرح  وظایف کمیته :

 • اجرای برنامه های آموزشی در سطح بیمارستان جهت کارکنان مرتبط با مراقبت مادر و کودک و توجیه کارکنان جدید الورود
 • بررسی میزان موارد زایمان طبیعی و سزارین صورت گرفته در بیمارستان
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه بهبود کیفیت خدمات زنان و زایمان
 • آموزش زنان باردار به منظور ترویج زایمان طبیعی
 • نظارت مستمر و منظم بر عملکرد کارکنان در زمینه رعایت دستورالعمل های مراقبت مادر و کودک واجرای اقدامات ده گانه
 • فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اقامت مادران در بیمارستان
 • نظارت بر ترخیص همزمان مادر و کود ک
 • اجرا و نظارت بر پایش های دوره ای بیمارستان و پیگیری دریافت نتایج و برنامه ریزی برای مداخلات لازم با زمان بندی مشخص حفظ مستندات در زونکن مخصوص برنامه شیر مادر و همکاری بامرکز بهداشت شهرستان و استان در انجام ارزیابی مجدد بیمارستان
 • تهیه نشریات آموزشی برای مادران
 • تلاش در جهت تشکیل گروههای حمایت از مادر و نوزاد
 • تلاش در جهت افزایش زایمانی طبیعی و کاهش سزارین
 • هدایت فعالیت های بیمارستانی منطبق بر ضوابط بیمارستان دوست دار مادر و کود ک
 • برنامه ریزی آموزش استاندارد کارکنان مرتبط با مراقبت های مادر و کودک به صورت شرکت در کارگاههای ۲۰ ساعته با صدور گواهی
 • تشکیل دور ه های باز آموزی برای کارکنان و نیز توجیه کارکنان جدید الورود
 • شرکت در دوره های باز آموزی و سیمنار های برگزار شده از سوی کمیته دانشگاهی و کشوری
 • نظارت بر اجرای قانون شیر مادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر در زمینه حمایت از کارکنان شاغل شیرده و منبع تبلیغات شیر مصنوعی و شیشه گول زنک

 

 توالی برگزاری کمیته :

این کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه دهد و مستندات آن در دفتر بهبود کیفیت ونیز نزد دبیر کمیته نگهداری گردد .