کمیته بحران و بلایا

مقدمه:

بحران یک حادثه طبیعی و ساخته دست بشر است که منجر به مرگ ، جراحت و ویرانی می شود که نمیتوان آن را از طریق اقدامات معمول و منابع و تجهیزات دولت مهار کرد. این حادثه احتیاج به پاسخ فوری ،هماهنگی موثر جهت براوردن تمامی نیازهای دارویی ، تجهیزاتی و روانی افراد آسیب دیده دارد.در این مرکز درمانی کمیته بحران و بلایا با هدف مدیریت نمودن بحران و تهیه، توزیع، پیگیری و به روز کردن برنامه حوادث غیرمترقبه تشکیل گردید.

هدف کمیته:

-افزایش سطح آمادگی و توانمندی واحدهی عملیاتی و پشتیبانی و اداری در پاسخ به حوادث غیر مترقبه

ž- تقویت و ایجاد انسجام پایدار در ساختار فرماندهی حادثه

– فرصت سازی جهت توسعه و به روز رسانی دانش و تجهیزات

ž- اشتراک گذاری و انتقال تجارب عملیاتی

ž-هماهنگی بین کارگروه های تخصصی و عملیاتی جهت انجام آزمون عملی برای سنجش عملکرد سازمان ها با تکمیل فرم ارزیابی مانور توسط کارشناسان مربوطه

ž- ارتقاء سطح آگاهی و آمادگی کارکنان بیمارستان به منظور مقابله با موقعیت های بحرانی

 

اهداف فرعی:

ž-  آموزش کارکنان در خصوص نقش و عملکرد آماده سازی تیم پاسخ اضطراری

ž-ایجاد آمادگی بیشتر برای مقابله با بلایای طبیعی و کنترل آنها

ž- ارزیابی برنامع عملیاتی در پاسخ به حوادث

ž-  ارزیابی ظرفیت و توانمندی

ž-  مشخص نمودن نقاط ضعف  و قوت برنامه

ž-اطمینان یافتن از قابلیت های اجرایی طرح

ž- مشاهده نحوه استفاده از تجهیزات فیزیکی

ž- برآورد کیفی و کمی منابع

دبیر کمیته :

مهندس جعفر خوش آبی

رئیس کمیته:

آقای دکتر علینقی همتی مقدم طوسی

اعضای کمیته :

– رئیس بیمارستان :آقای دکتر علینقی همتی مقدم طوسی

– معاون بیمارستان: آقای سید محسن شجاعیان

– مدیر خدمات پرستاری :خانم  کیانی

– پزشک اورژانس:آقای دکتر علینقی همتی مقدم طوسی

– دبیر کمیته:آقای مهندس جعفر خوش آبی

– نماینده ستاد بحران و بلایا در دانشگاه

– مسئول تاسیسات:آقای نعمت اله براتیان

– مسئول تجهیزات پزشکی :خانم مهندس صفری

– مسئول امور مالی :آقای سید رضا حسینی

– مسئول بهبود کیفیت:آقای علی اصغر رضایی

– مسئول بخش اورژانس بیمارستان:خانم جعفری

-سوپروایزور آموزشی :خانم آل بخیت

مسئول تدارکات : آقای محسن رمضانی

مسئول حراست : آقای عیسی آهنگر دارابی

ورودی :

– گزارشات ادواری و گزارش سالیانه از میزان آمادگی بیمارستان از نقطه نظر حوادث و سوانح و فوریتها، عملکرد گذشته، مشکلات، کمبودها، برنامه ریزی انجام شده برای شرایط جاری، برنامه های آینده و پیشنهادات اصلاحی جهت ارائه در کمیته بهبود کیفیت

 

 شرح وظایف :

 

–  بررسی و تعیین بحران ها و بلایا محتمل در منطقه و مستند نمودن آنهاتدوین برنامه های مستند اجرایی جهت مقابله با بحران و بلایا با هماهنگی مدیران ارشد بیمارستان بر اساس ضوابط و دستورالعملهای مربوطه ,  این برنامه می بایستی حداقل شامل موارد ذیل باشد:

–  تعیین فردی که در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه ، مسئولیت هماهنگی و اجرای برنامه های از پیش تعیین شده عهده دار باشد. بدیهی است افراد جانشین نیز باید از قبل تعیین شده باشند تا در هر زمان اجرای این مسئولیت تضمین گردد. این فرد باید دارای توان و تجربه مدیریتی و دارای شناخت لازم از مسائل مربوطه به حوادث غیر مترقبه و فوریتهای پزشکی باشد.

–  تعیین برنامه از قبل آماده شده مجموعه بیمارستان در مورد تغییرات ضروری و سریع در بیمارستان در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه، برای حصول آمادگی تمام عیار جهت پذیرش و مداوای مصدومین و سایر نیازها[در این مورد باید فلوچارت بیمارستان در این موارد اضطراری تهیه و نحوه تبدیل سریع بیمارستان از حالت فلوچارت عادی به فلوچارت اضطراری پیش بینی و به همه افرادی که دراین خصوص دارای نقشی هستند آموزش داده شود. در این فلوچارت باید محل استقرار ستاد حوادث غیر مترقبه، محل تریاژ، محل مداوای بیماران سرپائی، نقاهتگاه، بخشهای بستری و نحوه دایر نمودن تختهای اضافی، انتظامات و همه پیش بینی های لازم منظور شده باشد]

–   ایجاد یک سیستم ارتباطی کارآمد، درون بیمارستانی و دارای امکان عملی ارتباط فوری با مسئولین محلی، ستادهای حوادث غیر مترقبه و سایر مراکز در زمان وقوع این حوادث

– پیش بینی سیستم ثبت اطلاعات و مدارک پزشکی جهت استفاده عملی در زمان حوادث غیر مترقبه

– تدوین برنامه فراخوانی اعضای تیم پاسخ اضطراری و جانشین های تعیین شده

–  تدوین خط مشی وروش بیمارستان جهت چگونگی نظارت بر انجام وظایف، مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران و اطلاع رسانی به تمامی کارکنان و اجرای خط مشی مربوطه
– اطلاع رسانی در مورد فعال سازی برنامه در زمان بروز بحران

– تدوین خط مشی وروش بیمارستان جهت چگونگی نظارت بر برگزاری مانورهای فرضی، مانور آتش نشانی و تخلیه و اجرای خط مشی مربوطه

– تدوین خط مشی و روش نظارت بر آموزش کامل تمامی کارکنان بیمارستان درزمینه پیشگیری ومقابله با بحران و اجرای خط مشی مربوطه

–      نظارت بر تدوین و اجرای دقیق کلیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط به حوادث و سوانح و فوریتها مانند سوختگیها، حوادث غیرمترقبه، مسمومیتها، حوادث شیمیائی، طب رزمی و امثالهم
–   بررسی استحکام و مقاومت بیمارستان در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه و تلاش مستمر و برنامه ریزی جهت رساندن ساختار بیمارستانی به استانداردهای بالای ایمنی در حداقل زمان ممکن در رابطه با حوادث غیر مترقبه
–     تشکیل تیم های امداد رسانی و درمان و شیفت بندی پرسنلی جهت عملکرد در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه، آموزش این تیمها و توجیه ایشان و برگزاری مانورهای تمرینی ادواری جهت حفظ آمادگی مستمر این تیمهای حیاتی

– بررسی فضاها و ساختارهای اطراف بیمارستان جهت استفاده امدادرسانی و درمان در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه و هماهنگیهای لازم با مسئولین این اماکن جهت توجیه و جلب مشارکت ایشان

– تجهیز بیمارستان و واحدها و بخشهای مربوط به حوادث و سوانح، بر اساس ضوابط اعلام شده و در حد اعلای آمادگی مستمر برای مشارکت فعال و موثر و همه جانبه در این امور

– ایجاد هماهنگیهای لازم با ستاد حوادث غیر مترقبه دانشگاه مربوطه

– برقراری ارتباط با دیگر موسسات فعال در بخش سلامت و همکاری و هماهنگی با آنها و آگاهی از ظرفیت عملکرد دیگر بیمارستان‌ها و موسسات از جمله پلیس، آتش نشانی، EMS و موسسات داوطلب

 

توالی برگزاری جلسات کمیته:

کمیته بحران و بلایا هر ماه یکبار برگزار و  مستندات نگهداری می گردد.