کمیته بهبود کیفیت

آیین نامه داخلی کمیته بهبود کیفیت

 • نظارت بر اجراء و پایش برنامه های بیمارستان
 • بررسی نتایج حاصل از سایر کمیته ها
 • کلیه ی اعضا موظف اند در هر جلسه حداقل یک مورد از امور بیمارستانی که قابلیت اصلاح دارد را جهت بررسی در جلسه بعد عنوان نمایند.

 

اعضای ثابت و اصلی کمیته و (اعضای علی البدل):

 • دبیر هیئت مدیره : جناب آقای سیروس
 • رئیس بیمارستان:: جناب آقای دکتر همتی مقدم ” رئیس کمیته ” ،
 • مسئول فنی بیمارستان : جناب آقای دکتر علی نقی همتی ، سرکار خانم دکتر حقیقی
 • مدیر خدمات پرستاری : سرکار خانم کیانی
 • معاون بیمارستان : جناب آقای شجاعیان
 • مسئول واحد بهبود کیفیت و رابط ارزشیابی بیمارستان : خانم کوهستانی ” دبیر کمیته “
 • معاون آموزشی یا سوپروایزر آموزشی : خانم آل بخیت
 • مسئول بهبود کیفیت و رابط ارزشیابی : سرکارخانم کوهستانی – جناب آقای رضایی
 • تعدادی از روسای بخش های اصلی بیمارستان به فراخوار بحث

اهداف کمیته :

 • بهبود کمی و کیفی و هماهنگی همه ی اجزاء بیمارستان
 • بررسی نتایج تحلیل های کلی و اقدامات اصلاحی در جهت بهینه سازی بیمارستان
 • نظارت بر اجرای مصوبات بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی جهت ارتقاء بیمارستان

شرح وظایف کمیته :

 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان
 • تدوین فهرست اولویت ها و شاخص های بهبود کیفیت بیمارستان
 • بازنگری و تحلیل داده های حاصل از پایش نتایج اجرای فرایند ها و تدبیر اقدامات اصلاحی
 • پایش و ارزشیابی برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
 • نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی
 • تدوین مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در سطح بیمارستان
 • در خواست گزارش منظم ماهانه از فعالیت ها و مشکلات درمانی واحدهای مختلف و بررسی گزارش های مربوط به حل مشکلات
 • هماهنگی و همکاری با کمیته های بیمارستانی و مسئولین بیمارستان
 • انجام بازرسی با اطلاع و یا بدون اطلاع قبلی از بخش های مختلف بیمارستان , تهیه گزارش های مستند و پیگیری با هماهنگی و همکاری معاونت درمان و گروه های بازرسی و ارزشیابی
 • آموزش مباحث مربوط به بهبود کیفیت به تمام کارکنان بیمارستان شامل آموزش های مفهومی و کاربردی در زمینه بهبود کیفیت

توالی برگزاری کمیته :

این کمیته باید حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه دهد و مستندات آن در دفتر بهبود کیفیت و نیز نزد دبیر کمیته نگهداری گردد.