کمیته بهداشت محیط

آیین نامه داخلی کمیته بهداشت محیط

 • حضور مسئول تأسیسات و کنترل عفونت در جلسات الزامی است .
 • ارائه ی فعالیت های انجام شده طی هرماه در جلسات
 • تاکید بر حفظ سلامت کارکنان و گیرندگان خدمت
 • ارتقاء بهداشت سخت افزاری

اعضای ثابت و اصلی کمیته و( اعضای علی البدل) : 

 • دبیرهیئت مدیره :جناب آقای سیروس
 • رئیس و مدیر بیمارستان : جناب آقای دکتر همتی مقدم
 • مدیر خدمات پرستاری : سرکار خانم کیانی
 • معاون بیمارستان : جناب آقای شجاعیان
 • مسئول فنی بیمارستان : سرکار خانم دکتر حقیقی,جناب اقای دکتر   همتی
 • معاون آموزشی یا سوپروایزر آموزشی : خانم  آل بخیت
 • مسئول واحد بهبود کیفیت و رابط ارزشیابی بیمارستان : خانم کوهستانی – آقای   رضایی
 • مسئول فنی آزمایشگاه:خانم دکتر  نوقانی” رئیس جلسه “(خانم  زحمتکش )
 • کارشناس کنترل عفونت : خانم  غلامی
 • سرپرست خدمات عمومی بیمارستان : سرکار خانم کیانی و خانم مهندس  اعتمادی
 • مسئول و کارشناس بهداشت محیط : سرکار خانم مهندس  اعتمادی “دبیرکمیته”

 

 اهداف کمیته :

 • ارتقاء سطح بهداشتی بیمارستان
 • حفاظت از کارکنان در برابر آلودگی های محیط و خطرات وابسته به آن
 • جلوگیری از پخش آلودگی در محیط

 

شرح  وظایف کمیته :

 • اجرای دستورالعمل های بهداشت محیط در اعتبار بخشی
 • نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان
 • نظارت بر بهداشت فردی و نظافت کارکنان
 • نظارت بر نحوه جداسازی و دفع بهداشتی زباله ها
 • آموزش بهداشت و آموزش نحوه دفع بهداشتی زباله ها به پرستاران و پرسنل و کارکنان
 • نظارت بر اجرای دقیق مقررات مربوط به نگهداری ، شستشو ، ذخیره سازی و توزیع صحیح و بهداشتی پارچه ، ملحفه ، البسه ، گان ، شان و ……..
 • نظارت بر تفکیک اشیاء پارچه ای عفونی از غیر عفونی
 • نظارت بر نحوه استفاده صحیح و به مقدار مجاز از مواد مجاز ضد عفونی کننده و شوینده توسط پرسنل مربوطه و ارائه آموزشهای لازم به ایشان
 • کمیته بهداشت محیط هماهنگی و پیگیری اجرای استاندارد های واحد بهداشت محیط در کل بیمارستان را انجام می دهد

   

توالی برگزاری کمیته

این کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه دهد و مستندات آن در دفتر بهبود کیفیت و دبیر کمیته نگهداری گردد .