کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

هدف کمیته:

به منظور جلب مشارکت کارکنان و مدیران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشتی در محیط کار ،صیانت نیروی انسانی و منابع مادی در مراکز بهداشتی درمانی (بیمارستان ها ) مشمول و همچنین پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار ،حفظ و ارتقاء سلامتی کارکنان و سالم سازی محیط های کاری ، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کلیه مراکز بهداشتی درمانی تشکیل خواهد شد .

رئیس کمیته :

رئیس بیمارستان دکتر همتی مقدم

دبیر کمیته :

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مهندس جعفر خوش آبی

اعضای ثابت کمیته :

رئیس بیمارستان: دکتر همتی مقدم

معاون بیمارستان: سید محسن شجاعیان

مدیر خدمات پرستاری: سرکار خانم کیانی

مسئول دفتر بهبود کیفیت :علی اصغر رضایی

مسئول حفاظت فنی: براتیان

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای :مهندس جعفر خوش آبی

مسئول تأسیسات مرکزی: اله براتیان

کارشناس مسئول مهندسی تجهیزات پزشکی : سرکار خانم مهندس صفری

 

شرح وظایف کمیته:

۱-طرح مسائل ومشکلات حفاظتی وبهداشتی درجلسات کمیته وارائه پیشنهادات لازم به رئیس مرکز بهداشتی درمانی جهت رفع نواقص وسالم سازی محیط کار

۲-انعکاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی وبهداشتی وپیشنهادات لازم جهت رفع آنها به رئیس مرکز بهداشتی درمانی
۳-همکاری وتشریک مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه ای وبازرسان کارجهت اجرای مقررات حفاظتی وبهداشت کار
۴-توجیه وآشنا سازی کارکنان نسبت به رعایت مقررات وموازین بهداشتی وحفاظتی درمحیط کار
۵-همکاری با رئیس مرکز بهداشتی درمانی درتهیه دستورالعملهای لازم برای انجام کارمطمئن،سالم وبدون خطروهمچنین استفاده صحیح ازلوازم وتجهیزات بهداشتی وحفاظتی درمحیط کار
۶-پیشنهاد به رئیس مرکز بهداشتی درمانی جهت تشویق کارکنانیکه در امرحفاظت فنی وبهداشت کارعلاقه وجدیت دارند.
۷-پیگیری لازم بمنظور تهیه وارسال صورتجلسات کمیته وهمچنین فرمهای مربوط به حوادث وبیماریهای ناشی از کار به ارگانهای ذیربط
۸-پیگیری لازم درانجام معاینات قبل از استخدام ومعاینات دوره ای بمنظور پیشگیری از ابتلاء شاغلین به بیماریهای ناشی از کاروارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه
۹-اعام مواردمشکوک به بیماریهای شغلی از طریق رئیس مرکز بهداشتی درمانی به مرکز بهداشت مربوطه وهمکاری درتعیین شغل مناسب برای کارکنانیکه به تشخیص شورای پزشکی به بیماریهای شغلی مبتلاء شده ویا درمعرض ابتلاء آنها قرار دارند(موضوع تبصره ۱ ماده ۹۲ قانون کار)
۱۰-جمع آوری آمار واطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتی وبهداشتی وتنظیم وتکمیل فرم صورت نواقص موجود در مرکز بهداشتی درمانی
۱۱-بازدید ومعاینه ابزار کار،وسائل حفاظتی وبهداشتی درمحیط کارونظارت بر حسن استفاده از آنها
۱۲-ثبت آمار حوادث وبیماریهای ناشی از کاروتجزیه وتحلیل یافته ها
۱۳-نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث وبیماریهای شغلی وهمچنین نصب پوستر های آموزشی بهداشتی و حفاظتی درمحیط کار
۱۴-اعلام کانونهای خطرات حفاظتی وبهداشتی در مرکز بهداشتی درمانی
۱۵-نظارت بر نظم وترتیب وچیدمان وسایل وتجهیزات وابزار کاربه نحو صحیح وایمن وهمچنین تطابق صحیح کار وشاغل درمحیط کار
۱۶-تعیین خط مشی روشن ومنطبق با موازین حفاظتی وبهداشتی برحسب شرایط اختصاصی هرمرکز بهداشتی درمانی جهت حفظ وارتقاء سطح بهداشت وایمنی محیط کار وپیشگیری از ایجاد حوادث احتمالی وبیماریهای شغلی
۱۷-تهیه وتصویب وصدور دستورالعملهای اجرایی بهداشتی و حفاظتی جهت اعمال درداخل مرکز بهداشتی درمانی درمورد پیشگیری از ایجاد عوارض وبیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی ،مکانیکی، شیمیایی،ارگونومیکی ،بیولوژیکی وروانی محیط کار
۱۸-تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضاء وتصویب کمیته حفاظت فنی وبهداشت کارواجرای آن مطابق جدول زمانبندی
۱۹-تدوین رویه اجرایی نیاز سنجی ،آموزش وسنجش اثر بخشی آموزش بهداشت حرفه ای وایمنی وتصویب آن در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار،سپس تهیه واجرای برنامه آموزشی بر اساس این رویه
۲۰-شناسایی،تعیین اهداف واندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار جهت استفاده از خدمات شرکت های بهداشت حرفه ای و مشاورین ایمنی قبل از اقدام به اندازه گیری عوامل زیان آور
۲۱-نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آوربراساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول وشرایط اندازه گیری عوامل زیان آور، ارائه نتایج اندازه گیری بهمراه ارزیابی مسئول بهداشت حرفه ای به مرکز بهداشت قبل از انجام معاینات
۲۲-تهیه وتنظیم شناسنامه شغلی مرکز بهداشتی درمانی مطابق فرم مربوطه وانجام معاینات سلامت شغلی(معاینات قبل از استخدام دربدو استخدام – دوره ای حداقل سالی یک بار)برای کلیه شاغلینی که درمعرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارندبراساس ماده ۹۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط مراکز مجاز.
۲۳-تدوین رویه اجرایی تهیه ،تحویل ،آموزش ونظارت بر وسایل حفاظت فردی ،تصویب آن در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کارواستقرار وبروز نگهداشتن آن.
۲۴- تدوین رویه اجرایی شناسایی خطرات وارزیابی ریسک وتصویب آن در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار سپس انجام شناسایی خطرات ،ارزیابی وکنترل ریسک
۲۵-تهیه وترجمه MSDS تمامی ترکیبات ومواد شیمیایی موجود درمرکز بهداشتی درمانی وتصویب آن در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار،آموزش وابلاغ آن به کارکنان مربوطه
۲۶-همکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی ومدیریت واکنش در شرایط اضطراری وتصویب آن در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار
۲۷-همکاری دربرنامه ریزی،اجرا ونظارت برتولید،جمع آوری ،نگهداری بی خطر سازی ، انتقال ودفع پسمانده ها مطابق قانون مدیریت پسمانده ها وآئین نامه های مربوطه
۲۸- همکاری دربرنامه ریزی،اجرا ونظارت بربهداشت پرتوها درمراکز بهداشتی درمانی مطابق قانون وآئین نامه های مربوطه

 

توالی برگزاری کمیته :

حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه داده و مستندات نگهداری می گردد.