کمیته دارو, درمان و تجهیزات پزشکی

آیین نامه داخلی کمیته غذا، دارو، درمان و تجهیزات پزشکی

 • ترویج شیوه های علمی درمان و دارو در بیمارستان
 • آشنا نمودن پزشکان و سایر پرسنل درمانی با تازه های درمان و دارو
 • نظارت بر حسن اجرای روند مسائل درمانی
 • این کمیته به منظورخدمات درمانی بیمارستان و کنترل کیفیت و کمیت داروها و تجهیزات تشکیل می شود.

 

اعضای ثابت و اصلی کمیته و( اعضای علی  ا لبدل) :

 • دبیر هیئت مدیره :جناب آقای  سیروس
 • رئیس بیمارستان : : جناب آقای دکتر همتی مقدم
 • مسئول فنی بیمارستان : جناب آقای دکتر علی نقی همتی ، سرکارخانم دکتر  حقیقی
 • مدیر خدمات پرستاری : سرکار خانم  کیانی
 • معاون بیمارستان : جناب آقای شجاعیان
 • مسئول واحد بهبود کیفیت و رابط ارزشیابی بیمارستان : خانم کوهستانی آقای  رضایی
 • معاون آموزشی یا سوپروایزر آموزشی : خانم  آل بخیت
 • مسئول فنی داروخانه بیمارستان :آقای دکتر  وکیلی رئیس جلسه
 • کارشناس بهداشت محیط : خانم مهندس  اعتمادی
 • کارشناس کنترل عفونت : خانم  غلامی
 • تجهیزات پزشکی : سرکارخانم مهندس  صفری “دبیرکمیته”

 

 

اهداف کمیته :

 • اطلاع رسانی به پرسنل جهت وجود اقلام دارویی بیمارستان
 • ارتقاء سطح کمی و کیفی بیمارستان از جهت وجود داروهای ضروری بیمارستانی
 • ارتقاء سطح بیمارستان از نظر تجهیز بودن با لوازم پزشکی مورد نیاز در هر شرایطی
 • کاهش بروز خطا و جلوگیری از درمان های غیر ضروری
 • ارتقاء بیمارستان جهت استفاده از بهترین کیفیت ممکن مواد غذایی مصرفی

شرح وظایف کمیته :

 • تدوین فرمولاری بیمارستانی و به روز رسانی آن
 • ارتقای شیوه های علمی و مدون درمان و دارو در بیمارستان
 • تدوین فهرستی از داروهای خود به خود متوقف شونده داروهایی که پس از مدت زمان معینی دیگر نبایند ادامه یابند و باید به پزشک معالج اطلاع داده شود
 • تدوین خط مشی های مصرف صحیح داروهای مهم و شایع ( آنتی بیوتیک ها )
 • تنظیم ، پایش و ارزشیابی خط مشی بیمارستان در استفاده صحیح از داروها
 • تدوین خط مشی ها و روش هایی برای کاهش اشتباهات تجویز داروها و عوارض جانبی ناخواسته
 • تدوین لیست داروهای ضروری که باید در داروخانه یا هر یک از بخش های بیمارستان موجود باشد
 • تهیه فهرستی از داروهای پرخطر یا داروهای با احتمال خطر بالا
 • تهیه فرایندی برای تعیین تصویب و تهیه داروهایی که جزو فرمولاری بیمارستانی نیستند.
 • ترویج شیوه های علمی درمان و دارو در سطح بیمارستان.
 • پیش بینی و نظارت بر نحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و غیر مصرفی
 • نظارت بر نحوه استفاده از وسائل ، نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی.
 • آموزش نحوه کاربرد و استفاده صحیح و ایمنی و نگهداری تجهیزات پزشکی و بیمارستانی.
 • بررسی و مطالعه در مورد میزان نیاز به انواع مواد غذایی (اعم از غذاهای رژیمی و سایر غذاها ) از نظر کمی و کیفی ، در سطح بیمارستان.
 • تهیه برنامه منسجم برای تهیه مواد اولیه غذایی یا غذاهای آماده از منابع استاندارد و با تضمین کیفیت ، در چارچوب بودجه و سایر مقرارت بیمارستان ، نظارت بر حمل بهداشتی مواد غذائی و نگهداری این مواد به شیوه های بهداشتی در محلها و درجه حرارت مطمئن .
 • نظارت مستمر بر نحوه تهیه ،آماده سازی ، طبخ ، نگهداری ، انتقال و توزیع و پذیرایی مواد غذائی در بیمارستان .
 • اعمال برنامه های کنترل کیفی غذا .
 • کمک به تهیه برنامه غذائی روزانه بیماران ، بویژه بیماران مصرف کننده غذاهای رژیمی ، به صورتی که کالری روزانه مورد نیاز به بهترین وجه تامین گردد . اعمال تنوع غذائی برحسب فصول سال .
 • نظارت بر تهیه و استفاده صحیح و با جا از مواد و پودرهای Enteral feeding و سرمهای مورد نیاز جهت تغذیه وریدی ، به منظوراستفاده در بیمارانی که امکان استفاده از تغذیه عادی را ندارند .
 • ارزیابی رضایت بیماران از کیفیت غذا
 • آموزش کارکنان بخش تغذیه به منظور مراعات موازین بهداشت فردی ، بهداشت محیط ، مقررات غذائی و دستورالعمل بهداشت کار در آشپزخانه و سایر اماکن بیمارستان.
 • نظارت بر تعویض به موقع وسایل پخت ، ظروف مستعمل و غیر بهداشتی .
 • پیشنهاد در جهت تهیه غذای سالم و مناسب برای پرسنل .
 • تهیه و کنترل شناسنامه بهداشتی مشتمل بر گواهی صحت مزاج و عدم ابتلا به بیماریهای واگیردار و مسری ، برای کلیه مامورین امور تغذیه بیمارستان و انجام ادواری آزمایشات ضروری برای تایید سلامت ایشان .
 • تهیه گزارش سالیانه از وضعیت امور تغذیه در بیمارستان .
 • پیش بینی و ارئه برنامه برای تهیه ابزار یدگی دستگاه ها
 • طراحی و اجرای مداخلات اصلاحی به منظور رفع مشکلات و اشتباهات دارویی گزارش شده
 • آشنا کردن پزشکان و سایر کارکنان درمانی با تازه های دارو و درمان
 • نظارت برحسن اجرای روند درمانی در بیمارستان
 • ایجاد هماهنگی به منظور همکاری های مستمر و متقابل بین پزشکان و سایر کارکنان بالینی
 • نظارت برتجویز غیرمجاز دارو و پیگیری این موارد
 • نظارت بر مصرف غیرمنطقی داروها به ویژه آنتی بیوتیک ها و پیگیری م.ارد مزبور
 • نظارت بر مصرف داروهای مخدر بیمارستان و نگهداری آنها
 • نظارت برعوارض داروها و سرم ها و فرآورده های خونی
 • رسیدگی به کمبودها و مشکلات دارویی و تجهیزاتی و ارئه راه حل مناسب
 • پیش بینی و نظارت برنحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و مصرفی و غیرمصرفی
 • نظارت برنحوه استفاده نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی
 • آموزش نگهداری استفاده و ایمنی تجهیزات پزشکی بیمارستان

 

توالی برگزاری کمیته :

این کمیته باید حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه دهد و مستندات آن در دفتر بهبود کیفیت و نیز نزد دبیر کمیته نگهداری گردد.

توضیح :این کمیته جایگزین کمیته دارو ، درمان و تجهیزات و کمیته تغذیه و رژیم های درمانی در ضوابط فعلی ارزشیابی می گردد .