کمیته بانک خون

آیین نامه داخلی کمیته بانک خون

 • در صورت لزوم دعوت کارشناسان طب انتقال خون در جلسات انجام گیرد.
 • اعلام گزارش بروز عوارض ناشی از تزریق خون و فراورده های خونی در هر جلسه اجباری است.
 • درصورت بروز عوارض ناشی از خون و فراورده ها تغییر تاریخ جلسه امکان پذیر است.

 

اعضای ثابت و اصلی کمیته و ( اعضاای علی البدل):

 • عضوهیئت مدیره :جناب آقای سیروس
 • رئیس و مدیر بیمارستان : جناب آقای دکتر همتی مقدم
 • مدیر خدمات پرستاری : سرکار خانم کیانی
 • معاون بیمارستان : جناب آقای شجاعیان
 • مسئول فنی بیمارستان : خانم دکتر حقیقی
 • مسئول واحد بهبود کیفیت و رابط ارزشیابی بیمارستان : خانم کوهستانی – آقای   رضایی
 • معاون آموزشی یا سوپروایزر آموزشی : خانم  آل بخیت
 • مسئول فنی آزمایشگاه و بانک خون: سرکار خانم دکتر  نوقانی” رئیس جلسه “
 • سوپروایزر آزمایشگاه : سرکار خانم  زحمتکش ” دبیر کمیته “

حداقل یک نفر از گروه پزشکان جراحی و داخلی بیمارستان :جناب آقای دکتر  پوراسلامی- سرکارخانم دکتر  آمالی

اهداف کمیته :

 • ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان در زمینه کارکردهای بخش انتقال خون
 • کاهش عوارض ناخواسته از تزریق خون و فراورده هایش
 • کمک به حفظ جان بیماران
 • نظارت بر مصرف بهینه و منطقی خون و فراورده هایش

شرح  وظایف کمیته :

 • اجرای دستورالعمل های طب انتقال خون در اعتبار بخشی
 • بررسی عوارض ناخواسته انتقال خون و فراورده های خونی در بیمارستان
 • تصویت و اجرای مداخلات کاهش دهنده عوارض انتقال خون
 • ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان در زمینه طب انتقال خون

توالی برگزاری کمیته :

این کمیته باید حداقل هر دو ماه (ترجیحأ ماهانه ) تشکیل جلسه دهد و مستندات آن در دفتر بهبود کیفیت و نیز دبیر کمیته نگهداری گردد .