کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

آیین نامه داخلی کمیته مدارک پزشکی

 • حضور مسئول فناوری اطلاعات در جلسات الزامی است.
 • توجه و تاکید بر ارتقاء سطح کنترل کمی پرونده ها ی بیمارستان
 • برای ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی وجود یک سیستم معتبر اطلاعات بالینی و آمار بیمارستانی ضروری است .کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات در راستای رسیدن به این هدف تشکیل می شود.
 • نظارت بر آمار ماهیانه ی بخش های کلینیکی و پاراکلینیکی در هر جلسه

اعضای ثابت و اصلی کمیته و( اعضای علی ا لبدل):

 • عضوهیئت مدیره :جناب آقای سیروس
 • رئیس و مدیر بیمارستان : جناب آقای دکتر همتی مقدم
 • معاون بیمارستان : جناب آقای شجاعیان “رئیس جلسه “
 • مدیر خدمات پرستاری : سرکار خانم کیانی        
 • مسئول فنی بیمارستان : خانم دکتر حقیقی
 • مسئول واحد بهبود کیفیت و رابط ارزشیابی بیمارستان : خانم کوهستانی آقای رضایی
 • معاون آموزشی یا سوپروایزر آموزشی : خانم  آل بخیت
 • کارشناس مدارک پزشکی و مسئول : سرکارخانم یعقوب نژاد “دبیرکمیته “
 • سرپرست بخش فناوری اطلاعات : آقای مدنی (آقای  هاشمی )
 • مسئول و کارشناس آمار : خانم  حیدریان
 • سرپرست بخش ها بر حسب نیاز

 

اهداف کمیته :

 • انجام امور برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و مدیریت بخش مدارک پزشکی بیمارستان تابعه براساس روشهای استاندارد بین المللی
 • مشارکت در امر نظارت و ارزشیابی بیمارستان
 • ایجاد بانک های اطلاعاتی برای دستیابی آسان و سریع
 • نگهداری سیستماتیک پرونده های پزشکی بنحو قابل دسترس برای بیماران وسایر استفاده کنندگان مجاز نسبت به اطلاعات پرونده های پزشکی.
 • ارائه خدمات پذیرش بیماران بصورت های اورژانس وغیراورژانس ، سرپائی وبستری، درحیطه مقررات بیمارستان.

شرح  وظایف کمیته :

 • بررسی و ارزشیابی کیفیت مدارک پزشکی بیماران از لحاظ کامل و معتبربودن
 • بررسی مدارک پزشکی بیمارانی که به صورت قانونی مدعی خسارت شده اند
 • بررسی روند پذیرش , ترخیص بستری و درمان بیمار در صورت لزوم اصلاح آن
 • تهیه گزارش از پرونده های ناقص
 • ارزشیابی سیستم کدگذاری پرونده ها
 • راهنمای پزشکان و سایر اشخاص مجاز در تکمیل پرونده و تایید آن ها

 

 

 

توالی برگزاری کمیته :

این کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه دهد و مستندات آن در دفتر بهبود کیفیت و نیزنزد دبیر کمیته نگهداری گردد .