کمیته مرگ ومیر،عوارض،آسیب شناسی،نسوج

آیین نامه داخلی کمیته مرگ و میر و عوارض و آسیب شناسی نسوج :

 • حضور سرپرست بخش آزمایشگاه بالینی در جلسات الزامی است .
 • ارائه آمار و گزارشاتی از مرگ و میر و عوارض در جلسات مطرح گردد.
 • این کمیته برای بررسی عوارض بیمارستانی و روند آنها تجزیه و تحلیل عوارض بوجود آمده اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته بررسی علل مرگ و میر جلوگیری از موارد مرگ و میر قابل اجتناب ,ابعاد قانونی موضوع و… تشکیل می شود.
 • برگزاری کلاس های آموزشی مربوط به کاهش عوارض در جلسات تصویب گردد

 

اعضای ثابت و اصلی کمیته و( اعضای علی البدل):

 • دبیرهیئت مدیره :جناب آقای سیروس
 • رئیس بیمارستان:جناب آقای دکتر همتی مقدم
 • مدیر خدمات پرستاری : سرکار خانم  کیانی
 • معاون بیمارستان : جناب آقای شجاعیان
 • مسئول فنی بیمارستان : سرکار خانم دکتر حقیقی جناب آقای دکتر همتی
 • مسئول فنی بیمارستان : سرکار خانم دکتر حقیقی ” رئیس جلسه”
 • مسئول گروه زنان : سرکار خانم دکتر  آمالی ” سرپرست گروه زنان “
 • مسئول گروه نوزادان : جناب آقای دکتر  سعیدی ” سرپرست گروه نوزادان
 • مسئول واحد بهبود کیفیت و رابط ارزشیابی بیمارستان : خانم کوهستانی آقای رضایی
 • معاون آموزشی یا سوپروایزر آموزشی : خانم  آل بخیت
 • یک نفراز پزشکان متخصص جراحی عمومی و داخلی : سرکار خانم دکتر  کازرانی جناب آقای دکتر  پوراسلامی
 • مسئول فنی آزمایشگاه : سرکار خانم دکتر  نوقانی
 • مسئول بانک خون و سوپروایزر آزمایشگاه : خانم  زحمتکش
 • دعوت یک نفر از پزشکان متخصص آشنا به امور پزشکی قانونی و ضوابط مرتبط
 • کارشناس مامائی : سرکارخانم  محسنی “دبیر کمیته”

اهداف کمیته :

 • کاهش آمار مرگ و میر و افزایش سطح بیمارستان بر اساس استانداردهای بین المللی
 • جلوگیری و کاهش سطح مرگ و میر و عوارض ناخواسته
 • شناسایی خطاهای مهم
 • جلوگیری و کاهش خطاهای کادر درمانی
 • تفسیر و بازخوانی خطاها
 • اتخاذ تصمیماتی منتهی به پیشگیری و رفع خطاها
 • سنجش و اندازه گیری تصمیمات و به کارگیری راه حل هایی بهتر

شرح وظایف کمیته :

 • بررسی منظم همه موارد مرگ و میر ( به ویژه موارد مرگ و میر غیر منتظره )
 • بررسی ادواری عوارض بیمارستانی
 • پیگیری موارد قانونی و همکاری با پزشکی قانونی و تهیه پاسخ مورد نیاز مراجع قانونی
 • اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض مرگ و میر در بیمارستان
 • بررسی علل مرگ ومیر دربیمارستان
 • برگزاری کنفرانس های مرگ و میر و ابتلاء در بیمارستان
 • گزارش نمونه بیوپسی و اتوپسی و نکروپسی
 • تهیه گزارش های کارشناسی برای ارسال محرمانه به دانشگاه یا مقامات ذیربط

 

توالی برگزاری کمیته :

این کمیته به همراه کمیته های زیرمجموعه ی آن حداقل هر ماه یکبار باید تشکیل جلسه دهد به غیر از کمیته ی مرگ مادران و عوارض ناشی از درمان که هر سه ماه می باشد و مستندات و صورت جلسات باید  در دفتر بهبود کیفیت ونیز نزد دبیر کمیته نگهداری شود .