کمیته کنترل عفونت

آیین نامه داخلی کمیته کنترل عفونت :

 • حضور کارشناس بهداشت محیط در جلسات الزامی است.
 • ارائه آماری از عفونت های بیمارستانی در جلسات مطرح گردد.
 • ارائه آمار بیماری های واگیر و غیر واگیر در بیمارستان در جلسات مطرح گردد.

 

اعضای ثابت و اصلی کمیته و( اعضای علی البدل):

 • دبیرهیئت مدیره :جناب آقای سیروس
 • رئیس بیمارستان: جناب آقای دکتر همتی مقدم “رئیس جلسه “
 • مدیر خدمات پرستاری : سرکار خانم کیانی
 • معاون بیمارستان : جناب آقای شجاعیان
 • مسئول واحد بهبود کیفیت و رابط ارزشیابی بیمارستان : خانم کوهستانی – آقای رضایی
 • معاون آموزشی یا سوپروایزر آموزشی : خانم  آل بخیت
 • سرپرست بخش آزمایشگاه بالینی : سرکارخانم دکتر  نوقانی
 • مسئول فنی بیمارستان: خانم دکتر حقیقی
 • سرپرستار اتاق عمل و :CSR خانم حسینی
 • کارشناس بهداشت محیط : خانم مهندس  اعتمادی
 • کارشناس بهداشت حرفه ای : جناب آقای مهندس خوشابی
 • مسئول بخش عفونی و دبیر کمیته : سرکار خانم  غلامی ( کارشناس مامایی و پرسنل بخش مراقبت های ویژه نوزادان )

اهداف کمیته :

 • جلوگیری از ایجاد و شیوع عفونت های بیمارستاتی
 • اطمینان بخشی به کارکنان و بیماران در خصوص رفع هرگونه عفونت های واگیر و غیرواگیر
 • ایجاد و برقراری محیطی استریل در بیمارستان
 • جلوگیری از انتقال بیماری از بیمار به پرسنل یا بالاعکس و همچنین پخش بیماری

شرح وظایف کمیته :

 • اجرای دستورالعمل های کنترل عفونت در اعتبار بخشی
 • به روز رسانی و مرور منظم خط مشی ها و روش های کنترل عفونت
 • جمع آوری منظم و تحلیل داده های نظام مراقبت های کسب شده از بیمارستان و اثر بخشی برنامه
 • نظارت بر انتقال نتایج اطلاعات عفونت های بیمارستان به مدیران وواحدها
 • گزارش عفونت های بیمارستانی به سازمان های مرتبط
 • گزارش بیماریهای واگیر و غیر واگیر و موارد جدید به سازمان های مرتبط
 • پایش و کنترل انجام صحیح ضدعفونی محیطهای بیمارستانی و روش های صحیح استرلیزاسیون در بیمارستان
 • نظارت و پیگیری نحوه مراقبتهای پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی
 • نظارت بر اجرای خط مشی ها و روش های تایید شده در کمیته در تمامی بخش ها و واحد های مر بوطه
 • تهیه وسایل حفاظتی در مقابل بیماریهای واگیر برای کارکنان و نظارت بر استفاده صحیح از آنها

 

توالی برگزاری کمیته :

این کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه دهد و مستندات آن در دفتر بهبود کیفیت و دبیر کمیته نگهداری گردد