گواهی نامه ها

گواهینامه اعتبار بخشی ملی بیمارستان

certificate-grade2

گواهینامه درجه یک اعتبار بخشی، بخش nicu (مراقبت ویژه نوزادان)

nicu-one

بیمارستان امام هادی علیه الصلوه والسلام به عنوان دوستدار کودک شناخته شده است

مرکز دوستدار کودک

گواهی نامه ارزیابی عملکردی نرم افزار های سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)

HIS
گواهی نامه مطابفت با استاندارهای سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران)

sepas

گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی در بخش های بیوشیمی,خونشناسی,باکتری شناسی, سرولوژی و ایمونولوژی,انگل شناسی و ایمونوهماتولوژی توسط انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

lab-crt1

گواهی نامه تایید آزمایشگاه بیمارستان خیریه امام هادی (ع) توسط انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

lab-crt2