بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

مسئول واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی:آقای علی اصغر رضایی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مسئول اعتبار بخشی بالینی:خانم کوهستانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره های گذرانده شده:دوره تدوین برنامه استراتژیک،دوره دادکاوی در بخش بهداشت و درمان،دورهICDL1.2،دوره های پژوهشی پایه و پیشرفته

توانایی ها:توانایی کار با ابزارهای بهبود کیفیت مانند:نمودار استخوان ماهی،۵S،FOCUS PDCA،HFMEA،RCA،کارت امتیاز متوازن،کارسنجی و زمان سنجی،تحلیل پوششی داده ها(DEA)،شاخص نویسی،فرایند نویسی و تدوین خط مشی نویسی

مهمترین فعالیتهای این واحد به شرح ذیل می باشد :

 • هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليت هاي بهبود كيفيت در كل بيمارستان.
 • اجراي سنجه های اعتبار بخشی در بیمارستان براساس مصوبات معاونت درمان دانشگاه.
 • ارايه فهرست اولويت ها و شاخص هاي بهبود كيفيت در كل بيمارستان  به تيم مديريت ارشد.
 • نهادينه كردن فرهنگ ارتقاي كيفيت و مشتری مداری در بيمارستان.
 • ايجاد فرهنگ يادگيري و به اشتراك گذاري درس هاي آموخته شده (learn and Share )
 • نظارت مستمر بر تشكيل و اجراي مصوبات كميته هاي بيمارستاني
 • جلب حمایت ذینفعان (خدمت دهنده و خدمت گيرنده) در بیمارستان
 • ايجاد نظام جامع مديريت خطر (فرهنگ سازي، شناسايي خطرات، ارزيابي، تحليل، اقدام اصلاحي، بررسي و نظارت مداوم، ارتباطات موثر و مشاوره)
 • ايجاد نظام گزارش دهي خطاهاي پزشكي (ثبت ، تحليل ، اقدامات اصلاحي، اعلام اقدامات اصلاحي در سطح بيمارستان، به اشتراك گذاري درس هاي گرفته شده )
 • برنامه ريزي و اجراي پايش مستمر و منظم (ماهانه از تمام بخش ها بر طبق چك ليست) و اجراي برنامه بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار با مشاركت مديران ارشد بيمارستان.
 • انجام مميزي باليني با مشاركت صاحبان فرايند .
 • کمک به تبيين استراتژيهاي بيمارستان در زمينه کيفيت و ارتقا خدمات بيمارستان
 • سازماندهي و اجراي پروژه هاي کيفي و توسعه و بهبود مبتني بر استراتژيهاي بيمارستان
 • مشاوره و همکاري با ساير بخش هاي بيمارستان در زمينه نيازهاي کيفي، توسعه و بهبود
 • همكاري در تدوين و ارائه برنامه هاي كوتاه مدت، ‌ميان مدت و بلند مدت بيمارستان
 • ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهره­برداري بهينه از منابع و تواناييهاي موجود در راستاي اهداف و برنامه هاي بيمارستان
 • جستجو، جمع­آوري، تنظيم وتحليل و ارائه آمار و اطلاعات لازم در راستاي بررسي و ارزيابي وضعيت موجودبيمارستان و بررسي ابعاد مختلف بيمارستان و تشخيص نارسائيها و ارائه راهكارهاي مناسب.
 • شناسايي و مستندسازي فرآيندهاي سازمان و تهيه شناسنامه فرآيندهاي آن با همکاری واحدها به منظور اصلاح آنها
 • انجام بازديد هاي مديريتي منظم و مستمر (walk round )
 • برگزاري جلسات به صورت حداقل ماهانه يك بار و ثبت مستندات آن.

طراحي، اجرا و كنترل برنامه بهبودکیفیت و ایمنی بیمار با مشاركت مدیران ارشد بیمارستان وروساي بخشها و واحدها .

 

تهیه گزارش سالانه پیشرفت برنامه بهبودکیفیت و ایمنی

بهبود کیفیت با مشارکت مدیران و روسای بخش ها شاخص هايي را براساس مطالبات سازما نهاي بالادستي، برنامه استراتژ یكي، برنامه بهبودکیفیت و ايمني، برنامه مديريت خطر، منابع انساني، امور مالي، تجهيزات، تأسيسات و … در ابعاد مختلف کیفیت  )اثربخشي، ايمني، رضايت مندي،كارايي، دسترسي عادلانه و … ( و در جنبه هاي باليني و غيرباليني و مديريتي تعيين،ادغام و اولويت بندي کنند.

دریافت و رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات، شکایات و رضايت مندي بیماران و همراهان

دریافت و رسیدگی به پیشنهادات انتقادات، شکایات و رضايتمندی کارکنان

پایش داده ها، اقدامات و مداخلات مراقبتی، از طریق تعیین و تحلیل شاخص های عملكردي

نظارت بر استفاده بيمارستان از راهنماهای طبابت بالینی مورد تأیید وزارت بهداشت در ارائهخدمات مراقبتی و جمع آوری و تحلیل داد ه های مربوط به اجرا و نتایج حاصل از به کارگیریراهنماهای خدمات بالینی .

ممیزی تمام بخش ها و واحدهای بیمارستان به صورت فصلی از نظر پیاده سازی سنجه های اعتباربخشی.

تلفن داخلی:۳۱۸                          موقعیت ساختمانی:طبقه ۵

ساعات حضور:۷ الی ۱۴:۲۰