بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

مسئول واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی:آقای علی اصغر رضایی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مسئول اعتبار بخشی بالینی:خانم کوهستانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره های گذرانده شده:دوره تدوین برنامه استراتژیک،دوره دادکاوی در بخش بهداشت و درمان،دورهICDL1.2،دوره های پژوهشی پایه و پیشرفته

توانایی ها:توانایی کار با ابزارهای بهبود کیفیت مانند:نمودار استخوان ماهی،۵S،FOCUS PDCA،HFMEA،RCA،کارت امتیاز متوازن،کارسنجی و زمان سنجی،تحلیل پوششی داده ها(DEA)،شاخص نویسی،فرایند نویسی و تدوین خط مشی نویسی

مهمترین فعالیتهای این واحد به شرح ذیل می باشد :

 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان.
 • اجرای سنجه های اعتبار بخشی در بیمارستان براساس مصوبات معاونت درمان دانشگاه.
 • ارایه فهرست اولویت ها و شاخص های بهبود کیفیت در کل بیمارستان  به تیم مدیریت ارشد.
 • نهادینه کردن فرهنگ ارتقای کیفیت و مشتری مداری در بیمارستان.
 • ایجاد فرهنگ یادگیری و به اشتراک گذاری درس های آموخته شده (learn and Share )
 • نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات کمیته های بیمارستانی
 • جلب حمایت ذینفعان (خدمت دهنده و خدمت گیرنده) در بیمارستان
 • ایجاد نظام جامع مدیریت خطر (فرهنگ سازی، شناسایی خطرات، ارزیابی، تحلیل، اقدام اصلاحی، بررسی و نظارت مداوم، ارتباطات موثر و مشاوره)
 • ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی (ثبت ، تحلیل ، اقدامات اصلاحی، اعلام اقدامات اصلاحی در سطح بیمارستان، به اشتراک گذاری درس های گرفته شده )
 • برنامه ریزی و اجرای پایش مستمر و منظم (ماهانه از تمام بخش ها بر طبق چک لیست) و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار با مشارکت مدیران ارشد بیمارستان.
 • انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرایند .
 • کمک به تبیین استراتژیهای بیمارستان در زمینه کیفیت و ارتقا خدمات بیمارستان
 • سازماندهی و اجرای پروژه های کیفی و توسعه و بهبود مبتنی بر استراتژیهای بیمارستان
 • مشاوره و همکاری با سایر بخش های بیمارستان در زمینه نیازهای کیفی، توسعه و بهبود
 • همکاری در تدوین و ارائه برنامه های کوتاه مدت، ‌میان مدت و بلند مدت بیمارستان
 • ارائه راهکارهای مناسب جهت بهره­برداری بهینه از منابع و تواناییهای موجود در راستای اهداف و برنامه های بیمارستان
 • جستجو، جمع­آوری، تنظیم وتحلیل و ارائه آمار و اطلاعات لازم در راستای بررسی و ارزیابی وضعیت موجودبیمارستان و بررسی ابعاد مختلف بیمارستان و تشخیص نارسائیها و ارائه راهکارهای مناسب.
 • شناسایی و مستندسازی فرآیندهای سازمان و تهیه شناسنامه فرآیندهای آن با همکاری واحدها به منظور اصلاح آنها
 • انجام بازدید های مدیریتی منظم و مستمر (walk round )
 • برگزاری جلسات به صورت حداقل ماهانه یک بار و ثبت مستندات آن.

طراحی، اجرا و کنترل برنامه بهبودکیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران ارشد بیمارستان وروسای بخشها و واحدها .

 

تهیه گزارش سالانه پیشرفت برنامه بهبودکیفیت و ایمنی

بهبود کیفیت با مشارکت مدیران و روسای بخش ها شاخص هایی را براساس مطالبات سازما نهای بالادستی، برنامه استراتژ یکی، برنامه بهبودکیفیت و ایمنی، برنامه مدیریت خطر، منابع انسانی، امور مالی، تجهیزات، تأسیسات و … در ابعاد مختلف کیفیت  )اثربخشی، ایمنی، رضایت مندی،کارایی، دسترسی عادلانه و … ( و در جنبه های بالینی و غیربالینی و مدیریتی تعیین،ادغام و اولویت بندی کنند.

دریافت و رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات، شکایات و رضایت مندی بیماران و همراهان

دریافت و رسیدگی به پیشنهادات انتقادات، شکایات و رضایتمندی کارکنان

پایش داده ها، اقدامات و مداخلات مراقبتی، از طریق تعیین و تحلیل شاخص های عملکردی

نظارت بر استفاده بیمارستان از راهنماهای طبابت بالینی مورد تأیید وزارت بهداشت در ارائهخدمات مراقبتی و جمع آوری و تحلیل داد ه های مربوط به اجرا و نتایج حاصل از به کارگیریراهنماهای خدمات بالینی .

ممیزی تمام بخش ها و واحدهای بیمارستان به صورت فصلی از نظر پیاده سازی سنجه های اعتباربخشی.

تلفن داخلی:۳۱۸                          موقعیت ساختمانی:طبقه ۵

ساعات حضور:۷ الی ۱۴:۲۰