مددکاری

واحد مددکاری بیمارستان خیریه امام هادی علیه الصلوه والسلام با موقعیت مکانی واقع در ضلع غربی بیمارستان نسبت به ارائه خدمات زیر که شامل تخفیفات بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان و خدمات سرپایی شامل ویزیت-سونوگرافی –آزمایشگاه و تخفیف نسخه های داروخانه به افراد بی بضائت ارائه خدمت مینماید

تلفن ۳۳۶۸۲۶۷۱-۰۵۱ داخلی ۲۰۷