مدیریت امور مالی

مسئول واحد : سید محمدرضا حسینی

 

فعالیتهای این واحد به شرح ذیل می باشد:

 • بررسی و ثبت درآمد ها
 • بررسی و ثبت هزینه ها
 • نظارت بر عملکرد انبار ,سیستم ورود و خروج کالا
 • نظارت بر عملکرد صندوق
 • نظارت بر عملکرد پذیرش و ترخیص
 • نظارت بر عملکرد بخش بیمه سرپایی و بیمه بستری
 • محاسبقه حقوق پزشکان و پرسنل بیمارستان

 

مهمترین فعالیت این واحد:

 • ثبت و کنترل تمام هزینه های انجام شده در بیمارستان
 • بررسی ریز درآمدها, علل افزایش یا کاهش و ثبت درآمدها
 • محاسبه حقوق پرسنل بیمارستان و خیریه و پرداخت آن
 • محاسبه حقوق کلیه پزشکان و پرداخت آن

توضیحات این واحد:

این واحد از لحاظ کاری یکی از مهمترین قسمت های بیمارستان و به علت حساسیت بالای مسائل مالی در دقیق بودن امور مربوطه اهمیت بسیار بالایی در کارایی بیمارستان دارد.

 

تماس با این واحد:

موقیعت فیزیکی واحد؛ واقع در طبقه اول انتهای راه رو ،سمت چپ, واحد امور مالی

ساعات حضور این واحد از ساعت ۷ الی ۱۴:۲۰ بعدازظهر می باشد.

شماره فکس: ۳۳۶۴۵۴۶۴

شماره تماس ۳۳۶۸۲۶۷۱ داخلی ۲۸۱ حسابداری و مدیریت امور مالی داخلی ۲۱۰