مدیریت خدمات پرستاری

خدمات پرستاری واقع درطبقه دوم و مقابل زایشگاه مستقر می باشد. مدیر خدمات پرستاری در مراکز بهداشتی ، درمانی  پرستاری است که اداره واحد پرستاری مرکز مربوطه را به عهده دارد

 

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری :

۱- برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.

۲- گرد آوری اطلاعات از:

– مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت ، گزارشات ماهیانه و سالیانه ، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده های کارکنان، مصاحبه باکارکنان

– مددجویان: بر حسب نوع بستری ، نیاز مراقبتی ، خدمات ارائه شده.

– منابع شامل نیروی انسانی(پرستاران ، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین هاو کاردان های اتاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته ) ساختار فیزیکی ، امکانات و تجهیزات.

۳- شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری ودیگر کمیته های درون سازمانی.

۴- تعیین اهداف( کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت)مبتی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.

۵- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

۶- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص باشرح وظایف مدون( آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت کنترل عفونت و …).

۷-ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستبابی به اهداف مورد نظر.

۸- تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.

۹- ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز.

۱۰- جلب مشارکت تیم بهداشتی بیمارستان برای دستیابی به اهداف.

۱۱- تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری.

۱۲- برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری ار عفونت( کنترل عفونت).

۱۳- انجام برنامه ریزی و همکاری باسایر واحدهای ذیریط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

۱۴- ارائه راهکارهای اساسی دربرنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط.

۱۵- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش ها بر اساس استانداردهای علمی

۱۶- تعیین حدود و انتظارت و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی باتوجه به امکانات و شرح وظایف مصوب.

۱۷-بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری.

۱۸- پیشنهاد ومصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری

۲۲-پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست بیمارستان  جهت واحدهای ذیربط

 

دانش مدیریت،آگاهی سازمان یافته ای است که زیر ساز عمل مدیران می باشد و هنر بکارگیری این دانش مکمل مدیریت می باشدکه از طریق تجربه میسر است . دفتر پرستاری بیمارستان تخصصی زنان امام هادی(ع)زیر نظر ریاست بیمارستان با بکارگیری توام دانش و هنر مدیریت ،کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار را سرلوحه کار خود قرار داده وتلاش می نماید با همفکری و همیاری مجموعه کادر پرستاری بیمارستان با رعایت استانداردهای مراقبتی و به روز رسانی آنها پیگیر ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به بیماران باشد.

 

دفتر پرستاری بیمارستان تخصصی زنان امام هادی(ع) با همکاری سوپروایزران بالینی ، سوپروایزر آموزشی ، سوپروایزر کنترل عفونت،کارشناس بهبود کیفیت ومنشی وظایف خود را دنبال میکند .

مدیر خدمات پرستاری: سرکار خانم کیانی

سوپروایزبالینی: خانم جعفری

سوپروایزبالینی: خانم صفارزاده

سوپروایزبالینی: خانم حسین نژاد

سوپروایزبالینی: خانم محمدی

سوپروایزربالینی:خانم طلوع

سوپروایزبالینی: خانم رضایی

سوپروایزبالینی: خانم قربان زاده

سوپروایز کنترل عفونت: خانم غلامی

سوپروایزرآموزشی : خانم آل بخیت

منشی: خانم فرازی

 

بخشهای درمانی زیر مجموعه دفتر پرستاری :

۱ – NICU :سرپرستار خانم معصومه غلامی

۲- اتاق عمل و CSR:سرپرستارخانم رکساناحسینی

۳- زایشگاه : سرپرستارخانم منصوره فداکار

۴ – زایمان فیزیولوژیک : سرپرستارخانم زهرامحمدی

۵ – کلینیک زایشگاه:سرپرستارخانم سمیه اعظم معادی

۶-کلینیک مامایی:سرپرستارخانم فاطمه توزنده جانی

۷-جراحی زنان :سرپرستارخانم فائزه ذبیحی

۸- زنان زایمان:سرپرستارخانم طلیعه سیدآتشی

۹ – اورژانس : سرپرستارخانم معصومه جعفری

۱۰-رادیولوژی –سونوگرافی:سرپرستارخانم سمانه کاشفی

۱۱-آزمایشگاه:سرپرستارنیره زحمتکش

تعداد پرسنل زیر مجموعه پرستاری :

سوپروایزر :۷

سرپرستار :۱۱

پرستار : ۸

ماما : ۵۱

کاردان وکارشناس اتاق عمل : ۷

کاردان وکارشناس بیهوشی : ۷

بهیار : ۷

کمک بهیار : ۴۱

خدمات:۱۴

کارشناس آزمایشگاه:۴

کارشناس رادیولوژی:۲

منشی:۳