مسئول ایمنی بیمار

مسئول ایمنی بیمار:خانم کوهستانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

توانایی ها:RCA،HFMEA،FISHBONE، balanced scorecard، cause-and-effect diagram،six sigma،brainstorming،risk management،clinical gaverenece

شرح وظايف و ماموريت هاي کارشناس مسئول ایمنی بیمار

 1. مشاركت در تدوين برنامه استراتژيك بيمارستان
 2. .هماهنگي برنامه ايمني بيمار با مديريت ارشد بيمارستان
 3. تدوين  اجرا و بازنگري برنامه ساليانه ايمني بيمار در بيمارستان به منظور دستيابي به سطح يك استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيماربا همكاري ذينفعان
 4. شركت و همكاري فعالانه درتدوين خط مشي ها و روش هاي اجرايي در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينه
 5. خودارزيابي استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار در بيمارستان
 6. طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء درك و بصيرت كاركنان از استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار
 7. بررسي فرهنگ ايمني بيمار بر مبناي ساليانه و اقدام اصلاحي به منظور ارتقاء آن
 8. شركت در بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار و پي گيري انجام اقدامات اصلاحي و بازخورد به كاركنان
 9. همكاري در انجام مميزي هاي باليني و پيشنهاد موضوعات مميزي باليني بر اساس نتايج بازديد هاي مديريتي و تحليل ريشه اي وقايع
 10. نظارت بر ايجاد و چگونگي استفاده از سيستم  يادگيري و گزارش دهي اتفاقات ناخواسته در بيمارستان
 11. شركت و همكاري فعالانه با كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار و مديريت خطر در چگونكي راهبري موضوعات تهديد كننده ايمني بيمار
 12. شركت و همكاري فعالانه در تحليل ريشه اي وقايع تهديدكننده ايمني بيمار
 13. اقدام اصلاحي براساس نتايج تحليل ريشه اي وقايع به منظور كاهش خطرات در سازمان
 14. بستر سازي و ايجاد شيوه مناسب برقراري ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ايمني بيماردر داخل بيمارستان
 15. نظارت بر انجام وظيفه ساير اعضاي تيم ايمني بيمار به منظور حسن اجراي وظايف

 

داخلی:۳۱۸