مسئول ایمنی بیمار

مسئول ایمنی بیمار:خانم کوهستانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

توانایی ها:RCA،HFMEA،FISHBONE، balanced scorecard، cause-and-effect diagram،six sigma،brainstorming،risk management،clinical gaverenece

شرح وظایف و ماموریت های کارشناس مسئول ایمنی بیمار

 1. مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان
 2. .هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان
 3. تدوین  اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیماربا همکاری ذینفعان
 4. شرکت و همکاری فعالانه درتدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه
 5. خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان
 6. طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء درک و بصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار
 7. بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن
 8. شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان
 9. همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع
 10. نظارت بر ایجاد و چگونگی استفاده از سیستم  یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان
 11. شرکت و همکاری فعالانه با کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطر در چگونکی راهبری موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار
 12. شرکت و همکاری فعالانه در تحلیل ریشه ای وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار
 13. اقدام اصلاحی براساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان
 14. بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیماردر داخل بیمارستان
 15. نظارت بر انجام وظیفه سایر اعضای تیم ایمنی بیمار به منظور حسن اجرای وظایف

 

داخلی:۳۱۸