کارشناس کنترل عفونت

مسئول: سرکار خانم غلامی- سوپروایزرکنترل عفونت

 

شرح وظايف سوپروايزر كنترل عفونت:

 1. شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش .
 2. بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني .
 3. همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري ، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكار ي سوپروايزر آموزشي .
 4. شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود .
 5. تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت .
 6. ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان .
 7. نيازسنجي آموزش كاركنان بيمارستان در عفونتهاي بيمارستاني و پيگيري از تجربه آموزشهاي ارائه شده مورد نياز براي رعايت قوانين و مقررات كنترل عفونت .
 8. بازديد روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائمي باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم .
 9. تهيه و تدوين دستورالعملهاي كنترل عفونت هاي باليني جهت بخشهاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت .
 10. نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور .
 11. نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود .
 12. همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستان براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيريهاي بيمارستاي .
 13. شركت در جلسات كميته كنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي با رعايت احتياط هاي همه جانبه

control-ofonat2

 

 

 

عملکرد واحد کنترل عفونت در زمینه آموزش

 • ارائه کنفرانسهای مرتبط با کنترل عفونت وبیماریهای نو پدید و بازدید جهت کادر درمان
 • نصب پیامها ودستور العملهای بهداشتی در بخشها
 • تهیه مطالب آموزشی کنترل عفونت و دستور العملها در بخشها ی درمانی
 • بر گزاری کلاسها و جلسات آموزشی جهت کادر پرستاری وخدمات در زمینه های احتیاطات استاندارد ، احتیاطات از راه انتقال و ایزولاسیون
 • آموزش چهر ه به چهر ه در زمینه کنترل عفونت به کادر در مان وخد مات
 • آموزش بیماریابی به سرپرستاران و رابطین کنترل عفونت در بخش ها
 • آموزش تخصصی پرسنل CSR
 • نصب پوستر و آموزش حضوری کلیه پرسنل در خصوص بهداشت دست

control-ofonat1

موقعیت فیزیکی : طبقه سوم بیمارستان, بخش مراقبت ویژه نوزادان

همه روزه بجز روزهای تعطیل

شماره تماس مستقیم: ۳۳۶۵۵۴۳۰