کارشناس کنترل عفونت

مسئول: سرکار خانم غلامی- سوپروایزرکنترل عفونت

 

شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت:

 1. شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش .
 2. بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی .
 3. همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکار ی سوپروایزر آموزشی .
 4. شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود .
 5. تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت .
 6. ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان .
 7. نیازسنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونتهای بیمارستانی و پیگیری از تجربه آموزشهای ارائه شده مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت .
 8. بازدید روزانه از بخشهای مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائمی بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم .
 9. تهیه و تدوین دستورالعملهای کنترل عفونت های بالینی جهت بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت .
 10. نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور .
 11. نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود .
 12. همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستای .
 13. شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی با رعایت احتیاط های همه جانبه

control-ofonat2

 

 

 

عملکرد واحد کنترل عفونت در زمینه آموزش

 • ارائه کنفرانسهای مرتبط با کنترل عفونت وبیماریهای نو پدید و بازدید جهت کادر درمان
 • نصب پیامها ودستور العملهای بهداشتی در بخشها
 • تهیه مطالب آموزشی کنترل عفونت و دستور العملها در بخشها ی درمانی
 • بر گزاری کلاسها و جلسات آموزشی جهت کادر پرستاری وخدمات در زمینه های احتیاطات استاندارد ، احتیاطات از راه انتقال و ایزولاسیون
 • آموزش چهر ه به چهر ه در زمینه کنترل عفونت به کادر در مان وخد مات
 • آموزش بیماریابی به سرپرستاران و رابطین کنترل عفونت در بخش ها
 • آموزش تخصصی پرسنل CSR
 • نصب پوستر و آموزش حضوری کلیه پرسنل در خصوص بهداشت دست

control-ofonat1

موقعیت فیزیکی : طبقه سوم بیمارستان, بخش مراقبت ویژه نوزادان

همه روزه بجز روزهای تعطیل

شماره تماس مستقیم: ۳۳۶۵۵۴۳۰