افتخارات بیمارستان

گواهینامه اعتبار بخشی ملی بیمارستان

certificate-grade2


کسب گواهینامه درجه یک اعتبار بخشی

بخش nicu (مراقبت ویژه نوزادان) بیمارستان امام هادی (علیه الصلوه والسلام)

nicu-one


بیمارستان امام هادی علیه الصلوه والسلام به عنوان دوستدار کودک شناخته شده است

مرکز دوستدار کودک


گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی در بخش های بیوشیمی,خونشناسی,باکتری شناسی, سرولوژی و ایمونولوژی,انگل شناسی و ایمونوهماتولوژی توسط انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

lab-crt1


گواهی نامه تایید آزمایشگاه بیمارستان خیریه امام هادی (ع) توسط انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

lab-crt2