تعرفه های بستری

 

هزینه زایمان در بیمارستان امام هادی مشهد