مراکز طرف قرارداد بیمه

واحد بیمه (رسیدگی به اسناد پزشکی)

مسئول واحد: آقای صالح ابراهیمی

مدرک تحصیلی:دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری

وظایف: رسیدگی به اسناد بستری, تعیین تعرفه ها با سازمان های بیمه گر

مراکز طرف قرارداد: بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی ، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

  • بیمارستان طرف قرارداد بیمه سلامت همگانی نیست.

موقعیت فیزیکی واحد: طبقه اول بیمارستان ، واقع در بخش اداری

bime

تلفن :۳۳۶۸۲۶۷۱ داخلی ۲۱۴

ساعات حضور: ۷ الی ۱۴:۲۰