بهداشت محیط

مسئول واحد بهداشت محیط : سرکار خانم اعتمادی  کارشناس بهداشت محیط 

 

معرفی واحد بهداشت محیط :

این واحد در طبقه پنجم بیمارستان واقع می باشد و در حال حاضر با یک کارشناس بهداشت محیط  به ارائه خدمات مربوطه می پردازد.

 

هدف کلی این واحد :

ارتقاء وضعیت بهداشتی بیمارستان ،حذف عوامل مضر وآسیب رسان بر اساس قوانین ودستورالعمل ها

اهداف جزئی :

۱- کاهش بار بیماریها

۲- کنترل سلامت آب بیمارستان

۳- کنترل تهویه بیمارستان

۴- کنترل فاکتورها و طریقه دفع فاضلاب بیمارستانی

۵- کنترل مواد غذایی

۶- کنترل پسماندهای ویژه پزشکی (تفکیک – جمع آوری – حمل ونقل – امحاء و…)

 


etemadi-taghdir