بهداشت محیط

فعالیت  بهداشت محیط بیمارستان شامل :

همان فعالیت هایی بهداشتی است که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازی محیط بیمارستان به منظور جلوگیری از گسترش و شیوع عوامل بیماری زا  انجام می گردد و این کار با کنترل بهداشتی آب، فاضلاب، مواد زائد و پسماندها، حشرات موذی، تهویه، نور، رطوبت، درجه حرارت و مواد غذایی توسط کارشناس بهداشت محیط مستقر در بیمارستان انجام می گردد.

معرفی مسئول واحد بهداشت محیط و شرح وظایف ان :

مهندس  لیلی اعتمادی  دارای مدرک کارشناسی بهداشت محیط فارغ التحصیل از دانشگاه علو پزشکی سمنان  می باشند.

این واحد از سال ۱۳۸۷ در این بیمارستان شروع به فعالیت نموده است که در حال حاضر دارای یک کارشناس بهداشت محیط می باشد که بعنوان  مسئول درواحدهای لنژری ،پسماند ،آشپزخانه به طور مستقیم و کارشناس بهداشت در کلیه بیمارستان فعالیت می نمایند .و منتخب  کارشناس فعال بیمارستانهای خراسان رضوی در سال ۱۳۹۶ می باشند .

 

هدف کلی این واحد  : ارتقاء سطح بهداشت محیط ،بیماران و کارکنان می باشد .

مکان و ساعات فعالیت این واحد :

 • واقع در طبقه پنجم بیمارستان در مجاورت آشپزخانه
 • داخلی ۲۱۳
 • ساعات حضور ۷ صبح لغایت ۱۴

پرسنل تحت نظارت این واحد :

پرسنل آشپزخانه – پرسنل لنژری- پرسنل واحد پسماند – پرسنل خدماتی طبقه همکف ،زیر زمین ،طبقه یک دارای کارت سلامت و گواهی نامه بهداشت عمومی معتبر

 

شرح وظایف  مسئول بهداشت محیط بیمارستان :

۱-هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل كمیته بهداشت و كنترل عفونت بیمارستان و شركت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه .

۲- تهیه و تدوین مطالب بهدا شت عمومی برای كاركنان رده های مختلف. آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط

۳- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه كارت معاینه پزشكی ، كارت معاینه كارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون .

۴- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبكه عمومی ، شبكه خصوصی ) و تشكیل پرونده مربوط به آن.

۵- كنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی وشیمیایی و كلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود.

۶- نظارت ، بررسی و كنترل بهداشتی بركلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفكیك ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی .

۷- نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب .

۸- نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه ) بمنظور بررسی كیفیت پالایش فاضلاب .

۹- كنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شركتهای سم پاشی غیر مجاز .

۱۰- نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد گندزدا وپاك كننده بیمارستان .

۱۱- اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات موردنیاز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش – كلاه – دستكش – ماسك – چكمه و . . . .)  وتدارك سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان.

۱۲- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان  ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشكلات احتمالی موجود.

۱۳- پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با كمك مسئول فیزیك بهداشت ذیربط .

۱۴- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل :

( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی كاركنان ، اطاق استراحت كاركنان ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و… نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا .

۱۶- نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفكیك البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیك ومواد پاك كننده مناسب ونهایتا” ضدعفونی و اطوكشی البسه بخش عفونی و آلوده .( توضیحا” دركاربرد موادضدعفونی كننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود . )

۱۷- ارتباط مستمر با  کمیته ارزیابی و نظارت  کارشناسان معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ كردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان و تهیه گزارش رفع نواقص با توجه  به فیدبکهای ارسالی معاونت های مربوطه.

۱۸- ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداری و تشكیل بایگانی درست ومنظم به نحوی كه روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق كاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی )

۱۹-  انجام امور محوله در شرایط خاص مانند كنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا.

۲۰- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان.

۲۲- بطوركلی نظارت و كنترل لازم بهداشتی بركلیه بخش ها – همكاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده .

 

اهم فعالیت های صورت گرفته در زمان فعالیت  کارشناس فعلی در بیمارستان :

 • احداث اشپزخانه در بیمارستان
 • احداث جایگاه پسماند
 • خرید دستگاه بی خطر سازی با توجه به فضای موجود
 • شرکت درجلسات طراحی نقشه های بیمارستان در ساختمان در حال ساخت  بخصوص واحدهای مربوطه و قوانین بهداشتی لازم در سایر واحدها
 • پی گیری جهت احداث سردخانه اجساد
 • پی گیری جهت تایثیدیه واحدهای تحت نظارت مستقیم
 • طراحی دستورالعمل های پسماند ، آشپزخانه ،لنژری و نصب در واحدها
 • پی گیری جهت اتصال فاضلاب بیمارستان به اگو و ارتقاء شبکه اگو در منطقه قرار گیری بیمارستان

 


etemadi-taghdir