پسماند

پسماند یعنی …
هر آنچه غیر قابل استفاده شود یا زباله

فرآیند مدیریت پسماند پزشکی ویژه در این بیمارستان:

در این بیمارستان فرآیند مدیریت پسماند بیمارستانی شامل :تولید – تفکیک سازی در مبداء – جمع آوری و انتقال به جایگاه موقت زباله – ذخیره سازی در جایگاه موقت زباله –  بی خطر سازی ، حمل ونقل و دفن توسط مدیریت پسماند می باشد

ارتباطات واحد :

از لحاظ سازمانی زیر نظر ریاست بیمارستان می باشند .

از لحاظ مسئولیتی زیر نظر واحد بهداشت محیط می باشد .

از لحاظ ارتباطی :واحد امور مالی – تدارکات – تاسیسات و…

در هر شیفت یک نفر پرسنل خدماتی عهده دار دریافت پسماند از بخش ها و قرار دادن پسماند در جایگاه موقت پسماند  می باشد.

روزانه اپراتور دستگاه بی خطر ساز پسماندهای تیزوبرنده و عفونی را امحاء (بی خطر سازی) می نمایند .

توزین زباله ها در هر شیفت جمع آوری پسماند صورت می گیرد .

افراد دخیل در این واحد :

۱- مسئول این واحد :  دارای مدرک کارشناسی بهداشت محیط

۲- کلیه نیروهای خدماتی بخش ها …

۳- نیروهای حمل کننده زباله از بخش ها به جایگاه موقت زباله ،در صورت عدم حضور دو نیروی ثابت  انتقال دهنده  زباله به جایگاه زباله نیروی خدماتی (مرد ) حاضردر شیفت عهده دار این امر می باشد .

۴- اپراتور دستگاه بی خطر ساز

۵-  نیروهای خدمات موتوری جهت حمل ونقل زباله از جایگاه زباله به سازمان مدیریت پسماند جهت امحاء ودفن می باشند .

پلان واحد :

موقعیت  فیزیکی

اتاقک۵*۳متر

کف بهسازی شده است .

کف دارای کفشور می باشد .

تابلوی جایگاه زباله بر روی درب  آن نصب شده و دارای قفل ایمن می باشد.

کلیه دستورالعمل ها بر روی دیوار اتاقک نصب می باشد .

محل قرار گیری پسماند عفونی و غیر عفونی در دو اتاق جدا می باشد .

 

تجهیزات فعلی  واحد پسماند

ردیف نام وسیله مشخصات
۱ وسایل حفاظت فردی چکمه- لباس ضد آب (شلوار- پیراهن) – ماسک – دستکش برزنت
۲ مخزن فلزی جهت نگهداری پسماند عفونی و بی خطر شده بین آبی رنگ (زباله غیر عفونی)- بین زرد (زباله عفونی)
۳ ترازو دیجیتال جهت وزن نمودن زباله ها
۴ فریزر جهت نگهداری جفت و بافت
۵ دستگاه بی خطر ساز مایکروویو۳۰۰   لیتری BI100
۶ جعبه کمک های اولیه چسب ،باند،گاز استریل ،پماد سوختگی ،بتادین
۷ کمد لباس جهت متصدی دستگاه
۸ سینک روشویی دارای آب سرد وگرم و صابون مایع
۹- وسایل نظافت ،شستشو و ضدعفونی مخازن و جایگاه

 

قوانین ومقررات ویا استانداردهای کاری :

۱- بر اساس قوانین مدیریت پسماند و بخش نامه های مر بوط به آن که طبق کتابچه راهنمایی اعتبار بخشی پسماند به تاریخ ۲۵/۰۳/۸۷  اعلام شده است .که این دستورالعمل شامل  ۷۳ ماده می باشد .

۲- داشتن کارت بهداشت سلامت کارکنان مرتبط با پسماند .

۳- داشتن گواهی نامه بهداشت عمومی

۴- رعایت قوانین درون بخشی (ساعات فعالیت – دستورالعمل های ضد عفونی – دستورالعمل های حفاظت فردی )

۵- شرکت در تمامی کلاسهای داخل بیمارستانی وخارج بیمارستانی طبق برنامه توسعه فردی PDP  هر فرد که توسط کارشناسان بهداشت وسوپر وایزر آموزشی تعیین شده است .

۶- انجام معاینات ادواری که بر عهده بیمارستان است ودر پرونده بهداشتی افراد قرار می گیرد . پی گیری این کار برعهده واحد بهداشت حرفه ای می باشد .

۷- انجام واکسیناسیون پرسنل و تشکیل پرونده بهداشتی که بر عهده کارشناس کنترل عفونت و کارشناس بهداشت محیط می باشد .

«ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته»

 
شرح وظایف مسئول واحد (کارشناس بهداشت محیط )

۱-هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه .

۲- تهیه و تدوین مطالب بهدا شت عمومی واختصاصی وتهیه پمفلت  برای کارکنان رده های مختلف. آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط

۳- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی ، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون .

۴- نظارت ، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفکیک ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی .

۵- دریافت کلیه دستورالعمل های مربوطه واطلاع رسانی به کلیه مسئولین .

شرح وظایف پرسنل خدماتی در جمع آوری زباله ها در بخش :

۱- آشنایی با قواعد ودستورالعمل های پسماند

۲- ملبس شدن به وسایل حفاظت فردی مناسب

۳- آشنایی کامل با کد بندی رنگی  ظروف و وسایل مورد استفاده در امر جمع آوری پسماند

۴- شرکت در کلاس های آموزشی مربو ط به پسماند

۵- جمع آوری انواع  پسماندهای بخشها به صورت جداگانه وبرچسب زنی و انتقال به بین زباله عفونی وغیر عفونی

۶- شستشویی کلیه سطل های زباله و بین های انتقال زباله طبق دستورالعمل اعلامی

۷- انجام تمامی آزمایشات بدو ورود ودوره ای و پرونده بهداشتی

۸- شرکت در کلیه کلاسهای آموزشی برگزار شده در بیمارستان (برنامه توسعه فردی)

شرح وظایف پرسنل انتقال پسماند از بخش ها به جایگاه موقت زباله :

 1. ملبس شدن به وسایل حفاظت فردی تهیه شده توسط مسئول مربوطه
 2. دریافت بین های زباله در ساعات تعیین شده در بخش نامه داخلی
 3. کنترل کیسه های زباله که دارای برچسب مناسب باشد .
 4. کنترل کیسه ها از نظر سالم بودن
 5. کنترل کیسه ها از لحاظ تفکیک سازی مناسب
 6. وزن نمودن زباله در هر شیفت کاری به صورت هر روزه
 7. شستشویی جایگاه زباله پس از هر بار تخلیه با استفاده از مواد ضد عفونی کننده مناسب طبق دستورالعمل
 8. تحویل دادن بین های تخلیه شده به واحدها
 9. ارائه دادن مشکلات مشاهده شده در تخلیه بین ها به واحد بهداشت محیط
 10. شرکت در کلاس های آموزشی و آزمونهای ارائه شده در بیمارستان (برنامه توسعه فردی)

pasmand2

شرح وظایف اپراتور دستگاه بی خطر ساز :

 1. استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب
 2. بی خطر سازی پسماند های عفونی و تیزو برنده طبق دستورالعمل اعلامی
 3. شستشوی کامل جایگاه پسماند و مخازن فلزی پس از پایان کار طبق دستورالعمل موجود در جایگاه
 4. گزارش نویسی روزانه و ثبت سیکل های بی خطر سازی پسماند

عملکرد دستگاه بی خطر ساز و کنترل آن :

 • هر سیکل دستگاه ۴۵ دقیقه بی خطر سازی ،۱۰ دقیقه بار گذاری و تخلیه دستگاه در مجموع هر سیکل ۵۵ دقیقه زمان نیاز دارد .
 • سفتی باکس با درب باز و ریختن ۲۵۰ سی سی آب داخل آن بی خطر سازی می شود .
 • کنترل دستگاه از طریق نمونه برداری میکروبی هر هفته در بیمارستان و فصلی توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست صورت می گیرد (باسیلوس استئارو ترموفیلوس .باسیلوس سوبتیلیس )
 • کالیبراسیون دستگاه ماهانه توسط نمایندگی آن صورت می گیرد .
 • در هر شیفت ۶-۷ سیکل بی خطر سازی صورت می گیرد .

pasmand

فعالیت این واحد شامل :

کنترل تفکیک پسماندها- جمع اوری پسماندها ،حمل ونقل پسماندها داخل بیمارستان ،و کنترل جایگاه نگهداری پسماند و در نهایت بی خطر سازی پسماند های عفونی و تیزو برنده کلیه مراحل طبق دستورالعمل ارائه شده در بخش دستورالعمل ها کنترل می گردد .

مراجعین این واحد :

کلیه بخش ها و واحدهای بیمارستان می باشند .