خدمات (تنظیف)

مسئول واحد: سرکار خانم مهندس اعتمادی کارشناس بهداشت محیط

 

فعالیتهای این واحد:

پرسنل خدماتی در این بیمارستان تخت نظارت مدیریت خدمات پرستاری و واحد مهندسی بهداشت محیط بیمارستان می باشد

 

شاخص های این واحد:

برنامه های نظافتی پرسنل خدماتی توسط مسئول بخش های و واحد های مهندسی بهداشت محیط تدوین و در بخش دردسترس پرسنل قرار داده می شود.

مهمترین فعالیت این واحد:

نظارت بر عملکرد مناسب و بهداشتی پرسنل خدماتی است و کلیه دستور العمل های نظافتی و بهداشتی توسط واحد مهندسی بهداشت محیط تدوین و به پرسنل خدماتی آموزش داده می شود.

توضیحاتی در مورد واحد:

فعالیت پرسنل خدماتی بر اساس شرح وظایف مصوب نظارت میگردد که شامل:

  • نظافت سطوح و جمع آوری ضایعات حاصل از فعالیت پرسنل درمانی و غیر درمانی یا همان پسماند می باشد.
  • گردگیری و ضد عفونی سطوح بی جان
  • نقل و انتقال نامه های اداری داخل بیمارستان بر اساس قوانین داخلی

 

همه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۴

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۲ داخلی ۲۱۳ واحد مهندسی بهداشت محیط – دفتر خدمات پرستاری داخلی ۲۳۸