ساختمان و تاسیسات

معرفی بخش تاسیسات

محل استقرار تاسیسات بیمارستان در طبقه پنجم روی پشت بام می باشد که دفتر تاسیسات در انتهای پشت بام جنب اتاق دستگاه اکسیژن ساز و هواساز اتاق عمل قرار دارد .

تاسیسات2

کارگاه تاسیسات روی پشت بام قرار دارد که در این اتاق ذخیره وسایل و قطعات ضروری و نیز تعمیر وسایل انجام می گردد .

تاسیسات

اتاقی درکنار کارگاه موجود می باشد که در این اتاق وسایل رنگ آمیزی ونیز سیستم های پرتابل سرمایش و گرمایش که در آن فصل مورد استفاده نمی باشد نگهداری می شود .