مهندسی پزشکی

واحد تجهیزات پزشکی

 

مسئول تجهیزات پزشکی : خانم مهندس مهرانی فر

این واحد در بيمارستان وظيفه مديريت كليه امور مرتبط با تجهيزات و وسايل پزشكي را در راستاي تامين ايمني لازم براي بيماران و پرسنل و نيز بهره وري بهينه اين تجهيزات جهت ارتقاء سه شاخصه كارآيي ، اثربخشي و رضايتمندي بيماران بعهده دارد

در سال هاي اخير با شروع استفاده از تجهيزات پزشكي پيشرفته در انجام فرآيندهاي درماني شامل پيشگيري ، تشخيص و درمان و نيز پيشرفت روزافزون تكنولوژي تجهيزات پزشكي در سراسر دنيا و نقش انكارناپذير كمي و كيفي آنها در پروسيجرهاي درماني ،  نياز به مديريت مؤثر تجهيزات پزشكي در مراكز درماني توسط گروه هاي متخصص بسيار محسوس بوده است لذا واحد مهندسي پزشكي بيمارستان امام هادی از سال ۱۳۸۷ با اهداف مديريت تجهيزات پزشكي  بخش ها و واحدهاي درماني و درمانگاه هاي تابعه تأسيس گرديده است .

 • مکان واحد تجهیزات پزشکی در بیمارستان امام هادی (ع) :

 

 • طبقه دوم در مجاورت زایشگاهمی باشد.
 • تلفن داخلی این واحد ۳۱۰ می باشد.
 • ساعات حضور ۷ صبح لغایت ۱۴:۲۰

 

 • قوانین ومقررات کلی :
 • رعایت کلیه قوانین و مقررات بیمارستان و بخش
 • رعایت ارزش های دینی
 • رعایت سلسله مراتب اداری و استفاده موثر از اوقات کاری
 • همکاری و رفتار احترام آمیز با همکاران و ارائه راهنمایی های لازم
 • عدم استفاده از زیور آلات و آرایش
 • رعایت بهداشت فردی و اصول بهداشتی
 • رعایت کامل یونیفرم طبق مقررات تعیین شده
 • حضور در بیمارستان طبق برنامه کاری در ساعات معین
 • رعایت قوانین روتین بخش و انجام صحیح وظایف
 • این واحد روزهای تعطیل غیر فعال می باشد و در مواقع اضطرای از طریق تلفنخانه تماس برقرار می شود.

 

 • شرح عملكرد و وظایف اصلی واحد مهندسي پزشكي:

 

۱ ـ آموزش :

توانايي استفاده صحيح و بجا ، بهره گيري موثر از تمامي قابليت هاي تجهيزات و وسايل پزشكي ، اجتناب از سوء استفاده و خطرات آنها ، رعايت اصول نگهداري روزمره جهت افزايش عمر مفيد تجهيزات و تهيه گزارشهاي مربوطه ، منوط به آموزش كامل و صحيح كاربران و نيز پاسخگويي مداوم به شبهات و سئوالات آنان مي باشد . نيز اين آموزشها موجب كاهش افت عملكرد واحدهاي مركز درماني هنگام تعويض پرسنل با نظرات جديد مي گردد.

۲ ـ تامين ايمني بيماران و پرسنل :

دستگاهها و لوازم پزشكي جهت تشخيص و درمان در ارتباط مستقيم با بيماران و پرسنل بوده و مي بايست اقدامات تاميني جهت حفاظت افراد از عوارض مربوطه و همچنين هنگام بروز خرابيها نظير تشعشعات ، جريانهاي نشتي ، ضربات ، آتش سوزي و … برابر روشهاي استاندارد و توصيه شده بعمل آيد.


۳ ـ مديريت چرخه نصب و تعمير :

نظارت بر تحويل و نصب و راه اندازي صحيح تجهيزات و لوازم ، قراردادهاي خدمات پس از فروش ، اولويت بندي و پيگيري تعميرات ، فاكتورهاي هزينه تعميرات ، مراحل و كيفيت و چگونگي تعمير كه عمدتا“ از سوي شركتها صورت مي پذيرد به منظور كاهش زمان از كارافتادگي دستگاه ، كاهش هزينه تعميرات و عدم نياز به تعميرات مكرر مي بايست صورت پذيرد .

لازم به ذكر است با توجه به تنوع و پيچيدگي دستگاهها و لوازم پزشكي كه در حوزه هاي مختلف بكار گرفته مي شود واز آنجا كه امر تعمير علاوه بر تخصص نيازمند آموزش و داشتن ابزار لازم و قطعات يدكي مربوطه مي باشد و نيز بعضا“ بهانه جويي شركتها جهت رفع مسئوليت تعميرات و يا بزرگنمايي مشكلات ودر نتيجه افزايش هزينه هاي تعميراتي ، اقدام مستقيم از سوي كاركنان واحد مهندسي پزشكي جهت تعمير جز در موارد خاص و جزيي و دستگاههاي ساده توصيه نمي گردد .

۴ ـ نظارت بر انبار تجهیزات و انبار اسقاط :

همان اندازه كه تجهيزات و لوازم پزشكي در تشخيص و درمان اهميت و حساسيت دارد، رعايت شرايط نگهداري و انبار تجهيزات ولوازم پزشكي و قطعات آنها نيز از اهميت و حساسيت برخوردار است . از طرفي اهميت برنامه ريزي جهت تامين بموقع قطعات و لوازم پزشكي موردمصرف در بيمارستان نيازي به توضيح ندارد . بعلاوه نظارت بر نحوه اعلام اسقاطي تجهيزات پزشكي ، بكارگيري قطعات سالم موجود در دستگاه اسقاطي جهت راه اندازي ساير دستگاهها و نيز در صورت امكان تعمير و راه اندازي دستگاههايي كه به غلط اسقاط اعلام گرديده اند ، در كاهش هزينه هاي مركز درماني مي تواند تاثير بسزايي داشته باشد .

 

 

 

۵ ـ مديريت نگهداري و عملكرد دستگاه :

نگهداري پيشگيرانه ( Preventive Maintenance ) يا به اختصار PM به مجموعه عمليات و بازرسي هايي گفته مي شود كه براي جلوگيري از خرابي ناگهاني و افزايش عمر مفيد دستگاه به صورت دوره اي صورت مي پذيرد . در اين راستا برنامه ريزي و تهيه روالهاي لازم و فرمهاي مربوط به هر دستگاه با توجه به توصيه ها و نكات اعلام شده از سوي توليد كننده براي بازديدهاي دوره اي PM انجام مي گيرد . از طرفي بررسي صحت عملكرد و دقت پارامترهاي خروجي تجهيزات در تشخيص و عمليات درماني كادر پزشكي نقش تعيين كننده اي دارد . براي اطمينان از عملكرد صحيح تجهيزات و كاليبره نمودن آنها ، مي بايست آزمونهايي به شكل دوره اي و با استفاده از ابزارهاي ويژه كاليبراسيون بر روي دستگاه انجام پذيرفته و خطاهاي موجود تصحيح گردد .

 

۶ ـ كارشناسي مشاور خريد تجهيزات و وسايل پزشكي :

نياز به دقت و امعان نظر در خصوص پارامترهاي ذيل جهت خريد تجهيزات و وسايل پزشكي براي مركز درماني ، واحد مهندسي پزشكي را بعنوان يك عضو موثر در كميته خريد مطرح مي نمايد :

ـ شناسايي پارامترها و عملكردهاي مورد نياز مركز درماني بر اساس ميزان و نوع مراجعين و انتظارات كادر پزشكي وبر اين اساس شناسايي دستگاههايي كه واجد اين پارامترها و عملكردها مي باشند .
ـ مسايل لازم براي سرويس و نگهداري ، وضعيت سرويس داخل كشور و تامين قطعات يدكي
ـ كسب اطلاعات فني لازم در خصوص عملكرد دستگاه در ساير مراكز درماني داخلي و خارجي
ـ آناليز صحت و سقم ادعاهاي مطروحه از سوي فروشنده دستگاه
ـ تعيين اطلاعات لازم و تعهدات فني كه از سوي فروشنده مي بايست با توجه به نوع دستگاه در اختيار قرار گيرد .

۷ ـ كارشناسي اقتصادي تجهيزات پزشكي :

بيمارستان از يك طرف به عنوان مركزي كه هزينه ها و درآمدهايي داشته و مي بايست برنامه ريزي جهت ايجاد تعادل و كسب سود بيشتر در آن صورت پذيرد و از طرفي بلحاظ ارتباطي كه با جان و سلامتي انسانها داشته و يكي از مهمترين و بدوي ترين نيازهاي بشري را تامين مي نمايد ، از منظر اقتصادي بعنوان يك بنگاه اقتصادي خاص كه طراحي فرآيندها و تصميم گيريها در آن تابع شرايط و محدوديتهايي است مد نظر بوده ودر اين راستا واحد مهندسي پزشكي وظيفه دارد با همكاري واحدهاي امور مالي ، انبار ، حسابداري ، شاخصه هاي تخصصي را در حوزه تجهيزات و وسايل پزشكي كارشناسي و جهت تصميم گيري به مبادي ذيربط ارائه نمايد .

۸ ـ نظارت بر اجراي استانداردهاي فضاهاي درماني در خصوص تجهيزات پزشكي :

تشخيص و اجراي بهينه استانداردهاي فضاهاي درماني با توجه به فرآيندهاي درماني در بيمارستان نظير محل قرارگرفتن تجهيزات و وسايل ، نحوه ارتباط بخشها و حوزه هاي مختلف به يكديگر و نحوه دسترسي به تجهيزاتي كه استفاده از آنها ميان چند بخش مشترك است و … از اموري است كه مي تواند يك مركز درماني را در انجام بهينه وظايف خود بويژه در زمانهاي حياتي ( Golden Time ) ياري رساند .

 

همچنين در بعضي قسمتهاي در نظر نگرفتن شرايط فيزيكي و امكانات لازم هم مي تواند باعث آسيب رساندن به دستگاه شود و هم اينكه ممكن است عوارض جبران ناپذيري براي پرسنل و بيماران بخش مربوطه و يا بخشهاي مجاور داشته باشد .

۹ ـ مستند سازي و نگهداري اطلاعات :

مستند سازي و نگهداري اطلاعات مربوط به انجام بندهاي قبل جهت حفظ سوابق و طبقه بندي آنها براي دسترسي سريع و بموقع به اين اطلاعات نظير شناسنامه هاي تجهيزات و وسايل پزشكي ، سوابق تعميراتي ، عملكردي ، PM و كاليبراسيون هر كدام ، سوابق آموزشي پرسنل ، كاتالوگها ، دستورالعمها ، فيلمها ، اسلايدها و كتب مرجع مربوط به تجهيزات ، اقدامات تاميني و ساير موارد مربوط به فعاليتهاي واحد بلحاظ مراجعات بعدي جهت تصميم گيريهاي آتي و تهيه گزارشهاي مدون خواسته شده ، اهميت زيادي داشته و مي بايست به بهترين وجه صورت پذيرد . توصيه مي گردد در اين خصوص استاندارد خاصي از سوي وزارت متبوع تهيه و جهت يكسان سازي به سراسر كشور ابلاغ گردد .

 

 

 • اهم فعالیتهای واحد مهندسی پزشکی:

 

 • برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از کلیه بخشهای بیمارستان.
 • جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه تجهیزات پزشکی
 • پیگیری وانجام امور مربوط به واحد مهندسی پزشکی در زمینه حاکمیت بالینی
 • انجام تعميرات تجهيزات پزشكي و رفع ايراد جهت استفاده بهينه از آنها
 • مستند سازی و تجزیه وتحلیل تعمیرات پزشکی و تنظیم گزارشات مربوطه
 • نیاز سنجی آموزش در زمینه نگهداشت تجهیزات پزشکی(برنامه ريزي ، نظارت و اجراي برنامه هاي آموزشي جهت آموزش كاركرد و نگهداري تجهيزات پزشكي به كاربران با هدف بهره برداري صحيح و افزايش عمر مفيد دستگاه ها )
 • تهیه دستور العمل های نگهداری اثر بخش و بهینه تجهیزات پزشکی
 • تهیه دستور العمل ها ی نگهداری پیشگیرانه ونظارت بر آنها
 • ارزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی
 • نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی
 • تعیین روند تایید فاکتورهای خدمات پس از فروش و نظارت بر ان
 • نظارت برقراردادهای خدمات پس از فروش
 • نظارت برنقل و انتقال تجهزات پزشکی
 • نظارت بر ارتقاء و به روز رسانی تجهزات پزشکی
 • پیشنهاد بودجه نگهداشت تجهزات پزشکی مرکز
 • کنترل و نظارت بر ورود و خروج تجهزات پزشکی مرکز
 • نظارت و تایید کلیه فاکتورهای تجهزات پزشکی سرمایه ای(اعم از خرید،نگهداری،کالیبراسیون وتعمیر)
 • عضویت و حضور فعال در کمیته تجهزات پزشکی بیمارستان و انجام فرآيند نيازسنجي و خريد تجهيزات پزشكي ، ارائه برنامه جهت خريدهاي تجهيزات پزشكي و نيز كارشناسي و تأييد فني تجهيزات پيشنهادي .
 • جمع بندی و الویت بندی نیازهای تجهزات پزشکی بیمارستان براساس سطح بندی و رسالت تعریف شده بیمارستان مدیریت
 • نظارت بر بهره برداری مناسب از تجهزات پزشکی به ویژه در خصوص اقلام که دارای تاریخ انقضاء هستند و کنترل شرایط نگهداری اقلام خاص که نیازبه شرایط ویژه دارند.
 • ارتباط مستمر با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه به صورت مستقیم و همچنین اخذ اخرین بخش نامه ،ابلاغیه ها و اخبار حوزه تجهزات پزشکی ازسایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع (WWW.IMED.IR)و اجرای آنها.
 • تامین ابزار،تجهیزات و اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت امکان انجام بررسی ها،آزمایشها،تعمیرات واقدامات اولیه ای که احتمالا در شرایط خاص نیاز به انجام آنها ضرورت پیدا می کند وبه سادگی قابل برطرف شدن هستند.
 • حفظ و تکمیل سوابق فنی دستگاههای در حال بهره برداری در مرکز
 • طراحی و تهیه فرمهای مورد نیاز.
 • برنامه ریزی برای مکانیزه کردن سیستم مدیریت جامع تجهزات پزشکی و ایجاد شناسنامه الکترونیک
 • برنامه ریزی برای انجام فرایند هایPM،کنترل کیفی ،کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و نظارت بر چگونگی اجرای انها.
 • برنامه ریزی آموزشی کاربری تجهزات پزشکی در مرکز و تهیه دستور العملهای کاربردی حسب نیاز
 • ایجاد و به روز رسانی کتابخانه تخصصی تجهیزات پزشکی اعم از کاتولوگ،کتب،مجلات و اسناد فنی
 • کنترل ونظارت بر کلیه خریدهای مواد و تجهزات پزشکی
 • حضور در نمایشگاه های تخصصی وسمینار های علمی مرتبط.
 • انجام وظایف و امور محوله تحت نظارتمدیر بیمارستان
 • اعلام نظر كارشناسي و فني در رابطه با اسقاط تجهيزات پزشكي
 • برنامه ریزی و نظارت برنظافت روزانه ، هفتگی و ماهانه واحد مهندسی پزشکی
 • تهیه ونگهداری قطعات یدکی ولوازم و وسایل لازم جهت تعمیرات در واحد مهندسی پزشکی

 

 

 

مهندس مهرانی فر مسئول واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان خیریه امام هادی (ع)