کارگزینی

مسئول: محمد اسلامی

رشته تحصیلی: کاردانی نرم افزار – دانشجوی کارشناسی برنامه نویسی تحت وب

توانمندی ها :یک سال سابقه کار در قسمت کارگزینی،  توانایی کار با برنامه های Word و Excel و Power Point

نام همکار : وحید حجتی

تلفن: ۳۳۶۸۲۶۷۱ داخلی ۲۴۲

ساعت حضور ۷ الی ۱۴:۲۰

امکانات : پرینتر ۴کاره – ۳عدد فایل –رایانه- برنامه حضور غیاب بیمارستانی PWKara-H  برنامه کارگزینی پیوست

مهم ترین فرآیند : فرآیند استخدام

kargozini

مهمترین وظایف کارگزینی

جذب نیرو طبق فرایند استخدام کارکنان در بیمارستان

تهیه و بروز رسانی مقررات داخلی بیمارستان همراه با پیاده سازی  )حضور و غیاب، تشویق ها، تنبیه ها (.

ارزشیابی های سالیانه برای تمام کارکنان

رسیدگی به خاتمه خدمت )بازنشستگی، ماموربه خدمت، انتقال، اخراج و (.

تعیین حقوق و مزایا مطابق با قوانین.

راز داری در زمینه اطلاعات مالی و اداری تمام کارکنان بیمارستان مگر در مواردی که  براساس استانداردها و قوانین و مقررات، مجاز شمرده شد ه اند(.

ارایه خدمات رفاهی برای تمامی کارمندان

ارتقای شغلی مطابق با ارزیابی عملکرد

برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری کارکنان

توانمندسازی نیروی انسانی )آموزش و کسب اطمینان از وجود تسهیلات و مواد آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی شناسایی شده(.

نیازسنجی نیروی انسانی در همه قسمت های بیمارستان با همکاری و هماهنگی مسئولان بخشها و واحدهای مربوطه

مدیریت پرونده کارکنان

صدور کارت شناسایی برای پرسنل

گزارش گیری(مرخصی استعلاجی،میزان حوادث شغلی،میزان گردش کارکنان در انواع پست های هر بخش،مرخصی های استحقاقی و میزان مرخصی های مانده،اضافه کاری هر واحد)

تهیه شرح شغل و شرح وظایف برای تمامی پست ها و مرور منظم آنها.