آموزش

واحد آموزشی بیمارستان امام هادی در طبقه پنجم قرار دارد و شامل سه بخش۱-  آموزش کارکنان ۲-  آموزش به بیمار ۳- آموزش همگانی می باشد.

مسئول آموزش به بیمار: سرکار خانم زهره خالقی

مسئول آموزش به کارکنان: سرکار خانم محبوبه یزدانی دوست

مسئول آموزش همگانی: جناب آقای جعفر نوری

 

برای ورود به هر بخش روی ان کلیک نمایید

آموزش به بیمار     آموزش به کارکنان     آموزش همگانی